Procedura wydawania opinii

(Ostatnia zmiana: 23 grudnia 2010)

PROCEDURA WYDAWANIA OPINII PRZEZ PORADNIĘ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ W BĘDZINIE

(opracowana na podstawie opracowana na podstawie : Rozp. MEN i S z dnia 11 grudnia 2002r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych( Dz. U. Nr 5 z 2002 r. poz. 46)

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Poradnia wydaje opinie na pisemny wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) dziecka w sprawach:
  • Wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej oraz odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego;
  • Pozostawienia ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na drugi rok w tej samej klasie;
  • Objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej;
  • Dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom ;
  • Zwolnienia ucznia z wadą słuchu, afazją, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub z autyzmem – w tym z zespołem Aspergera lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego;
  • Udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki;
  • Przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy;
  • Przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej, zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, a także klasy pierwszej szkoły średniej na podbudowie programowej szkoły zasadniczej, szkoły policealnej i szkoły pomaturalnej, kandydata z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia;
  • Przystąpienia ucznia lub absolwenta z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się odpowiednio do sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia lub absolwenta;
  • Innych na prośbę zainteresowanego.
 2. Druk wniosku dostępny jest w sekretariacie poradni lub na stronie internetowej poradni – www.ppp.bedzin.pl.
 3. Wniosek winien zostać zarejestrowany w sekretariacie poradni otrzymując właściwą sygnaturę akt oraz datę wpłynięcia i czytelny podpis przyjmującego.
 4. Opinia wydana przez Poradnię zawiera:
  • oznaczenie poradni,
  • wskazanie sprawy, w której opinia jest wydawana,
  • imię i nazwisko dziecka, datę urodzenia, adres zamieszkania; w przypadku ucznia również nazwę i adres szkoły oraz klasę,
  • stanowisko poradni oraz wyczerpujące uzasadnienie ( wraz z wynikami przeprowadzonych badań specjalistycznych ze wskazaniem przyczyn występujących trudności),
  • wskazanie odpowiedniej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej ( stosowanie do opisów funkcjonowania dziecka) wraz z zaleceniami wynikającymi badań;
  • opis mocnych stron dziecka,
  • prognozę, co do ewentualnych konsekwencji ujawnionych dysfunkcji w zakresie rozwoju dziecka ( diagnoza prognostyczna).
 5. Opinię redagują osoby prowadzące diagnozę po uprzednim omówieniu problemu i wspólnym wypracowaniu wniosków.
 6. W celu wydania opinii Poradnia może prosić rodziców o dostarczenie zaświadczeń lekarskich, określających stan zdrowia dziecka, jeśli wymaga tego proces diagnostyczny oraz wyników badań z innych placówek, jak również opinii wychowawcy grupy przedszkolnej, klasy lub innych dokumentów istotnych w procesie diagnozy.
 7. Opinie sporządzone na podstawie diagnozy podpisuje dyrektor Poradni.
 8. Opinie wydaje się w jednym egzemplarzu w terminie 14 dni od momentu zakończenia postępowania diagnostycznego.
 9. Rodzic odbierający oryginał opinii, kwituje jej odbiór na kopii, która pozostaje w sekretariacie, a druga kopia pozostaje w dokumentacji dziecka.
 10. Po uzgodnieniu z wnioskodawcą opinia może być przesłana drogą pocztową na adres podany we wniosku.
 11. Poradnia może przekazać kopię opinii na temat dziecka do przedszkola, szkoły lub placówki , do której uczęszcza dziecko tylko na wniosek lub za zgodą rodziców ( prawnych opiekunów).

 

II. WARUNKI WYDAWANIA OPINII W SPRAWIE SPECYFICZNYCH TRUDNOŚCI W NAUCE ( DYSLEKSJI) W SPRAWIE SPRAWDZIANÓW KOŃCZĄCYCH SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ, EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH, MATURY

 

 1. Warunkiem wydania opinii w sprawie specyficznych trudności w nauce jest spełnienie wszystkich wymienionych niżej kryteriów:
  • Potwierdzenie występowania istotnych trudności w czytaniu i pisaniu ( bardzo duża ilość błędów w pisaniu, istotne trudności ze stroną graficzną pisma, tempo i technika czytania znacznie obniżone w stosunku do wieku itp.);
  • Wykluczenie istotnych wad wzroku i słuchu;
  • Wykluczenie, ze trudności w nauce występują na tle ogólnie obniżonych możliwości intelektualnych;
  • Potwierdzenie w badaniach diagnostycznych występowania deficytów rozwojowych będących przyczyną występowania błędów;
  • Potwierdzenie, iż trudności w nauce nie wynikają z zaniedbania dydaktycznego i mają charakter rozwojowy tzn. zaburzenia były obecne od początku edukacji szkolnej;
  • Potwierdzenie wystarczającego treningu w zakresie czytania i pisania oraz znajomości zasad pisowni.
 2. Pierwsza diagnoza jest badaniem kompleksowym. Wykonuje się diagnozę psychologiczną i pedagogiczną, a w razie potrzeby również diagnozę logopedyczną.
 3. W szczególnych przypadkach podejrzeń występowania istotnych wad wzroku lub słuchu przed wydaniem opinii zaleca się wykonanie badań lekarskich.
  • Warunkiem wydania opinii w sprawie dostosowania warunków i form sprawdzianu, egzaminu, matury jest jednoczesne spełnienie dwóch kryteriów:
  • Opiniowanie w sprawie dysleksji na potrzeby sprawdzianów egzaminów i matury odbywa się najpóźniej do 30 września roku szkolnego, w którym uczeń kończy naukę w szkole. Diagnoza w związku tym musi być przeprowadzona odpowiednio wcześniej, tak, aby była możliwość wydania opinii w terminie do końca września. Po tym terminie opinie na użytek bieżących sprawdzianów kończących szkołę podstawową, egzaminów gimnazjalnych i matury nie będą wydawane.
  • Na okoliczność sprawdzianu kończącego szkołę podstawową opinia może być wydana: po ukończenia przez danego ucznia klasy III, jednak nie później niż do końca września w klasie VI.
  • Na okoliczność egzaminu gimnazjalnego opinia jest wydawana w okresie nauki w gimanzjum, jednak nie później niż do końca września w klasie III.
  • Na okoliczność matury opinia może być wydana najwcześniej dwa lata przed matura, jednak nie później niż do końca września w klasie maturalnej.
  • Potwierdzenie specyficznych trudności w uczeniu się ( czyli spełnienie wyżej opisanych warunków) lub zaburzeń i odchyleń rozwojowych typu niedosłuch, niedowidzenie, niepełnosprawność ruchowa itp. oraz
  • Zgłoszenie się w odpowiednim czasie, tak, aby opinia mogła być wydana do końca września.
 4.  

III. WARUNKI WYDAWANIA OPINII W SPRAWIE DOSTOSOWANIA WARUNKÓW SPRAWDZIANU KOŃCZĄCEGO SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ, EGZAMINU GIMNAZJALNEGO, MATURY

 

 1. Warunkiem wydania opinii w sprawie dostosowania warunków i form sprawdzianu, egzaminu, matury jest jednoczesne spełnienie dwóch kryteriów:
  • Potwierdzenie specyficznych trudności w uczeniu się ( czyli spełnienie wyżej opisanych warunków) lub zaburzeń i odchyleń rozwojowych typu niedosłuch, niedowidzenie, niepełnosprawność ruchowa itp. oraz
  • Zgłoszenie się w odpowiednim czasie, tak, aby opinia mogła być wydana do końca września.

IV. TERMINY WYDAWANIA OPINII

 1. Opiniowanie w sprawie dysleksji na potrzeby sprawdzianów egzaminów i matury odbywa się najpóźniej do 30 września roku szkolnego, w którym uczeń kończy naukę w szkole. Diagnoza w związku tym musi być przeprowadzona odpowiednio wcześniej, tak, aby była możliwość wydania opinii w terminie do końca września. Po tym terminie opinie na użytek bieżących sprawdzianów kończących szkołę podstawową, egzaminów gimnazjalnych i matury nie będą wydawane.
 2. Na okoliczność sprawdzianu kończącego szkołę podstawową opinia może być wydana: po ukończenia przez danego ucznia klasy III, jednak nie później niż do końca września w klasie VI.
 3. Na okoliczność egzaminu gimnazjalnego opinia jest wydawana w okresie nauki w gimanzjum, jednak nie później niż do końca września w klasie III.
 4. Na okoliczność matury opinia może być wydana najwcześniej dwa lata przed matura, jednak nie później niż do końca września w klasie maturalnej.

 

Opracowała: Żaneta Nowak


 1,378 Liczba odwiedzin,  2 Dzisiaj