Mutyzm wybiórczy – co warto wiedzieć

Mutyzm wybiórczy.   Opracowanie mgr Aleksandra Szymczuk-Szuma  Mutyzm wybiórczy zaliczany jest do zaburzeń lękowych, polega na niemożności mówienia w pewnych sytuacjach. Jest to stan ciągłej czujności, wpływających na ciało  i umysł.  Zaburzenie to dotyka zarówno dzieci , jak i dorosłych. Mutyzm wybiórczy spełnia kryteria diagnostyczne fobii specyficznej. Zaburzenie to polega na braku lub ograniczeniu stosowania mowy własnej przy jednoczesnym rozumieniu innych.   Mutyzm wybiórczy to zaburzenie lękowe, polegające na trudnościach w komunikowaniu się. Etiologia zaburzenia obejmuje współdziałanie czynników biologicznych, psychologicznych i środowiskowych. Do czynników indywidualnych predysponujących do występowania zaburzeń lękowych zaliczamy biologiczne takie jak podatność genetyczną oraz psychiczne, czyli temperament i […]

 535 Liczba odwiedzin,  3 Dzisiaj

Fobia społeczna – czym jest jak można sobie z nią poradzić?

  Michał Zbigniew Wójcik, psycholog  Czym są fobie społeczne?  Fobie społeczne zazwyczaj zaczynają się w okresie pokwitania i wiążą się z obawą przed oceną przez innych ludzi skupionych w stosunkowo małych grupach, która prowadzi do unikania sytuacji społecznych. Są one jednakowo częste u mężczyzn jak i u kobiet. Mogą być określone (np. ograniczone do jedzenia w miejscach publicznych, do wystąpień publicznych lub spotkań z przedstawicielami płci przeciwnej) lub rozlane, obejmujące niemal wszystkie sytuacje społeczne poza kręgiem najbliższej rodziny. Fobie społeczne są zazwyczaj związane z niską samooceną i strachem przed krytyką. Mogą przejawiać się jako skargi na czerwienienie się, drżenie rąk, […]

 557 Liczba odwiedzin,  2 Dzisiaj

Forum Metodyczne

Katedra Pedagogiki Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej organizuje w dniach 15-16 kwietnia 2023 r. Forum Metodyczne, które nasza Poradnia ma przyjemność obejmować patronatem honorowym.   Celem Forum jest wymiana myśli naukowej i doświadczeń praktycznych, między innymi z zakresu terapii pedagogicznej, neurodydaktyki, edukacji włączającej, pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Poruszane będą również kwestie rozwijania myślenia matematycznego małego dziecka oraz dydaktyki- jak uczyć, aby wspomagać rozwój kompetencji przyszłości.  Wszystkim zainteresowanym Nauczycielom udostępniamy link do tego wydarzenia:   309 Liczba odwiedzin,  2 Dzisiaj

 309 Liczba odwiedzin,  2 Dzisiaj

Dziecko ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się – dyskalkulia 

1. Wstęp – pojęcie dyskalkulii rozwojowej (definicja).  Dyskalkulia rozwojowa jest strukturalnym zaburzeniem zdolności matematycznych, mających swe źródło w genetycznych lub wrodzonych nieprawidłowościach tych części mózgu, które są bezpośrednim, anatomiczno – fizjologicznym podłożem dojrzewania zdolności matematycznych zgodnie    z wiekiem; jest zaburzeniem występującym bez jednoczesnego zaburzenia ogólnych funkcji umysłowych  (Definicja  wg Košč 'a).  Pojęcie to odnosi się do uczniów, których wiek matematyczny jest wyraźnie niższy od ich wieku rozwoju umysłowego.  Rodzaje dyskalkulii  rozwojowej:  a). werbalna  –   zaburzenie umiejętności słownego wyrażania pojęć i zależności matematycznych, takich jak oznaczanie   ilości i kolejności przedmiotów, nazywanie cyfr, liczebników, symboli; działań i dokonań matematycznych.  b). praktognostyczna (wykonawcza) –   zaburzenie matematycznych manipulacji konkretnymi czy narysowanymi […]

 2,671 Liczba odwiedzin,  2 Dzisiaj