Procedura przyjmowania klientów

(Ostatnia zmiana: 23 grudnia 2010)

PROCEDURA PRZYJMOWANIA KIENTÓW DO PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W BĘDZINIE

 

 1. Procedura przyjmowania klientów uwzględnia i zapewnia realizację zasady równości szans w dostępie do udzielanej pomocy.
 2. Korzystanie z usług Poradni jest dobrowolne, bezpłatne i odbywa się bez skierowania.
 3. Poradnia udziela pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania poradni.
 4. W przypadku dzieci nie uczęszczających do szkoły ( przedszkola) oraz ich rodziców Poradnia udziela stosownej pomocy w przypadku, gdy zamieszkują na terenie działania poradni.
 5. Na podstawie decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach z dnia 29.10.2001r. po uzgodnieniu z organem prowadzącym Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Bedzinie Poradnia może udzielać pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli , szkół i placówek z całego powiatu będzińskiego ze względu na wadę wzroku, wadę słuchu i autyzm.
 6. Wizytę może umówić rodzic ( prawny opiekun ) lub zainteresowana młodzież.
 7. Umówienie wizyty w Poradni następuje w formie telefonicznej pod nr tel. 32/267-44-01 lub 507-096-131 lub bezpośrednio w sekretariacie placówki.
 8. Podczas rozmowy należy zapytać:

  • o rodzaj zgłaszanego problemu ( wychowawczy, dydaktyczny),
  • o nazwę placówki, klasę do której uczęszcza dziecko, numer telefonu kontaktowego.
 9. Klient jest umawiany na najbliższy wolny termin lub inny dogodny dla niego w godzinach pracy placówki.
 10. W sytuacji konieczności podjęcia interwencji w sytuacji kryzysu lub po traumatycznym przeżyciu wyznaczany jest termin poza kolejnością.
 11. Terminy badań, które zostały odwołane przez pracownika poradni ( np. z uwagi an zwolnienie lekarskie, wyjazd służbowy) są wyznaczane przez upoważnionego pracownika w pierwszym możliwym okresie.
 12. Niezgłoszenie się na wizytę w wyznaczonym terminie, powoduje konieczność ponownego oczekiwania w kolejce w Poradni.
 13. W zależności od zgłoszonego problemu, klient może skorzystać z pomocy: psychologa, pedagoga, logopedy – zgodnie z przydzielonymi im rejonami.
 14. Dzieci wymagające korekcji wzroku powinny zgłaszać się na badanie w okularach.
 15. Na wizytę rodzice (prawni opiekunowie) proszeni są o przyniesienie książeczki zdrowia dziecka, ewentualnie badań lekarskich i opinii wychowawcy dziecka.
 16. W przypadku dzieci, które były diagnozowane w innych poradniach lub placówkach oraz są leczone w poradniach specjalistycznych wskazane jest, aby rodzice przedstawili posiadaną dokumentację.
 17. Poradnia oferuje swoje usługi w godzinach :

  • poniedziałek, wtorek, środa, czwartek 730 – 1800
  • piątek 730 – 1600
 18. Wszystkich pracowników poradni ( zarówno merytorycznych, jak i administracji i obsługi oraz stażystów) obowiązuje tajemnica służbowa.

 

Opracowała: Żaneta Nowak

 795 Liczba odwiedzin,  1 Dzisiaj