Procedura badania ucznia z trudnościami w pisaniu i czytaniu

(Ostatnia zmiana: 23 grudnia 2010)

PROCEDURA BADANIA UCZNIA Z TRUDNOŚCIAMI W PISANIU I CZYTANIU PRZEZ PORADNIĘ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ W BĘDZINIE

(opracowana na podstawie opracowana na podstawie : Rozp. MEN i S z dnia 11 grudnia 2002r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych( Dz. U. Nr 5 z 2002 r. poz. 46)

 

1. Zgłoszenia na badania w kierunku dysleksji dokonuje rodzic lub prawny opiekun osobiście w sekretariacie lub telefonicznie.

2. Wskazane jest dostarczenie opinii polonisty, wychowawcy oraz zeszytów (do wglądu) z języka polskiego oraz z ulubionego przedmiotu.

3. Wskazane jest także przed badaniem w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej przeprowadzenie badania okulistycznego i uzyskanie zaświadczenia o stanie wzroku.

4. W celu diagnozy dysleksji wykonuje się w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej badania pedagogiczne, psychologiczne, logopedyczne, które mogą obejmować kilka wizyt.

5. Dla diagnozy dysleksji istotny jest fakt pracy dziecka nad problemem pisania i czytania.

6. Uczeń, który przed wizytą w poradni pracował samodzielnie lub pod opieką rodziców czy też pedagoga w szkole ma obowiązek przedłożyć w poradni ćwiczenia, które wykonywał.

7. Uczeń, który nie pracował nad trudnościami w pisaniu i czytaniu i nie otrzymywał do tej pory żadnej pomocy w tym kierunku zobowiązany jest podjąć pracę wyrównawczą i terapeutyczną w formie:

• samodzielnej pracy ucznia w domu poprzez zadawane partie ćwiczeń przez pedagoga,

• dodatkowych zajęć w szkole,

• zajęć zorganizowanych na terenie poradni.

8. Po okresie udokumentowanej pracy ucznia nad trudnościami poradnia wydaje opinię ( na wniosek rodzica) i stawia diagnozę. Diagnoza ta może stwierdzić dysleksję lub też inne przyczyny zgłoszonych trudności.

9. W trakcie trwania pracy wyrównawczej i diagnozy rodzic na swój wniosek może uzyskać opinię – informację do szkoły o podjętych wobec ucznia działaniach diagnostycznych lub wyrównawczych.

 

 

 1,029 Liczba odwiedzin,  2 Dzisiaj