Rodo

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO) Powiatowa Poradnia Psychologiczno – pedagogiczna w Będzinie informuje, że:

1.Administratorem Danych Osobowych jest Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Będzinie, 42-500 Będzin, ul. 11 Listopada 5, zwanym dalej Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Będzinie; tel. 32/2674401,507 096 131, e-mail: bedzin@ppp.bedzin.pl;


2.Inspektorem ds. Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzanie danych) jest Marek Woźniak (kontakt do inspektora: e-mail: iodo@marwikpoland.pl.


3.Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych;


4.Odbiorcami danych osobowych będą podmioty zajmujące się przeprowadzaniem badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych ;


5.Dane osobowe nie będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;


6.Wyżej wymienione dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt obowiązującym w placówce Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Będzinie;


7.Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;


8.Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;


9.Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;


10.Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak jej nie wyrażenie uniemożliwi przeprowadzenie badań psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych;


11.Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji oraz nie profiluje danych osobowych;


12.Administrator Danych Osobowych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostaną zebrane.

13. Podstawą przetwarzania jest zgoda opiekuna prawnego, wyrażona na piśmie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda ma charakter dobrowolny, jednak jej brak lub wycofanie może uniemożliwić świadczenie przez nas usług edukacyjnych.

 3,700 Liczba odwiedzin,  1 Dzisiaj