Witamy…

 2,931 Liczba odwiedzin

 2,931 Liczba odwiedzin

Deklaracja dostępności

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Będzinie  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  www.ppp.bedzin.pl. Data publikacji strony internetowej: 28.11.2008 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 20.09.2018 Status pod względem zgodności z ustawą Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń: 1.          linki w serwisie otwierają się w tym samym oknie, jednak z uwagi na […]

 5,981 Liczba odwiedzin,  1 Dzisiaj

ePUAP

Adres naszej skrzynki podawczej ePUAP to: /PPPPBedzin/SkrytkaESP  3,006 Liczba odwiedzin,  1 Dzisiaj

 3,006 Liczba odwiedzin,  1 Dzisiaj

Procedura wydawania orzeczeń – opinii

PROCEDURA WYDAWANIA ORZECZEŃ/OPINII PRZEZ PORADNIĘ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ W BĘDZINIE (opracowana na podstawie : -Rozporządzenia MEN z dnia 18 września 2008r. (Dz. U. z 2008 Nr 173, poz. 1072 ) w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno pedagogicznych)   I. POSTANOWIENIA OGÓLNE   1. Zespół orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bedzinie wydaje następujące orzeczenia i opinie: a) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla: – niesłyszących i słabo słyszących – niewidomych i słabo widzących – z autyzmem – z niepełnosprawnością ruchową – z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim – z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym […]

 2,014 Liczba odwiedzin,  1 Dzisiaj