Procedura wydawania orzeczeń – opinii

(Ostatnia zmiana: 23 grudnia 2010)

PROCEDURA WYDAWANIA ORZECZEŃ/OPINII PRZEZ PORADNIĘ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ W BĘDZINIE

(opracowana na podstawie : -Rozporządzenia MEN z dnia 18 września 2008r. (Dz. U. z 2008 Nr 173, poz. 1072 ) w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno pedagogicznych)

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Zespół orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bedzinie wydaje następujące orzeczenia i opinie:

a) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla:

– niesłyszących i słabo słyszących

– niewidomych i słabo widzących

– z autyzmem

– z niepełnosprawnością ruchową

– z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

– z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym

– z więcej niż jedną niepełnosprawnością

– zagrożonych niedostosowaniem społecznym

– niedostosowanych społecznie

b) o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych indywidualnych lub zespołowych dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim

c) o potrzebie nauczania indywidualnego

d) o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego

e) o braku potrzeby kształcenia specjalnego

f) o braku potrzeby zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

g) o braku potrzeby nauczania indywidualnego

h) o braku potrzeby indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego

i) o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

j) o odmowie uchylenia orzeczenia indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego

k) opinie o objęciu dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju

 

 

II. SKŁADANIE WNIOSKÓW – POSTĘPOWANIE Z WNIOSKAMI

 

2. Składanie wniosków przez rodziców/prawnych opiekunów oraz zasady postępowania z wnioskami.

a) wnioski mogą składać wyłącznie rodzice lub prawni opiekunowie zwani dalej wnioskodawcami, a w przypadku młodzieży po ukończeniu 18 roku życia również uczniowie.

b) wniosek musi bezwzględnie spełniać wymogi określone w § 5 ust. 1 rozporządzenia:

– musi być własnoręcznie wypełniony przez wnioskodawcę

– musi zawierać:

• imię i nazwisko dziecka, datę i miejsce urodzenia oraz

zamieszkania

 

 

 

 

• nazwę i adres przedszkola/ szkoły/ ośrodka/ placówki oraz

oznaczenie klasy (w przypadku uczniów szkół zawodowych

– nazwę zawodu)

• imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów oraz

miejsce/miejsca ich zamieszkania

• cel i przyczyna, dla której niezbędne jest wydanie

orzeczenia/opinii

• datę i miejsce wypełnienia oraz podpis(y) wnioskodawcy(ów)

 

3. Druk wniosku dostępny jest w sekretariacie poradni lub na stronie internetowej poradni – www.ppp.bedzin.pl.

4. W przypadku konieczności wydania dziecku jednocześnie dwóch orzeczeń wnioskodawca składa dwa odrębne wnioski

5. Jeżeli wniosek został złożony do zespołu niewłaściwego do jego rozpatrzenia, dyrektor poradni niezwłocznie przekazuje wniosek do poradni, w której działa zespół właściwy do rozpatrzenia wniosku, zawiadamiając o tym wnioskodawcę.

6. Jeżeli z treści wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii wynika, że nie dotyczy on wydania orzeczenia albo opinii, dyrektor poradni zwraca wniosek wnioskodawcy wraz z wyjaśnieniem przyczyny zwrotu wniosku oraz informacją o możliwym sposobie załatwienia sprawy.

7. Wnioskodawca dołącza do wniosku dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich.

8. Jeżeli do wydania orzeczenia albo opinii jest niezbędna informacja o stanie zdrowia dziecka, wnioskodawca dołącza do wniosku wydane przez lekarza zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka.

9. Jeżeli wniosek dotyczy wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, wnioskodawca dołącza do wniosku zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka, w którym lekarz określa:

a) okres – nie krótszy jednak niż 30 dni – w którym stan zdrowia dziecka uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły;

b) rozpoznanie choroby lub innej przyczyny powodującej, że stan zdrowia dziecka uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły;

c) zakres, w jakim dziecko, któremu stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, może brać udział w zajęciach, w których realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego, organizowanych z grupą wychowawczą lub indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu w przedszkolu;

d) zakres, w jakim uczeń, któremu stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, może brać udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, organizowanych z oddziałem w szkole lub indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu w szkole.

10. Druk zaświadczenia lekarskiego dostępny jest w sekretariacie poradni lub na stronie internetowej poradni – www.ppp.bedzin.pl..

11. Przewodniczący Zespołu Orzekającego może w terminie nie krótszym niż 14 dni wezwać rodzica do przedstawienia brakującej dokumentacji.

12. Zespół po poinformowaniu wnioskodawcy może zasięgnąć informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych dziecka od nauczycieli i wychowawców szkół/placówek w których uczeń przebywa.

13. Wniosek winien zostać zarejestrowany w sekretariacie poradni otrzymując właściwą sygnaturę akt oraz datę wpłynięcia i czytelny podpis przyjmującego.

14. Po otrzymaniu wniosku osoba upoważniona w sekretariacie wyznacza termin Zespołu Orzekającego oraz wypisuje powiadomienie.

15. Powiadamianie rodziców/prawnych opiekunów o posiedzeniu zespołu:

a) powiadomienie rodziców/prawnych opiekunów o terminie posiedzenia zespołu jest zadaniem sekretariatu poradni.

b) powiadomienie skuteczne może być dokonane wyłącznie w następujący sposób:

– w formie pisemnej wysłane drogą pocztową ,

– poprzez doręczenie pisma do rąk własnych składającego wniosek z adnotacja „otrzymałem dnia…….” z czytelnym własnoręcznym podpisem odbierającego.

c) niedopuszczalne jest powiadamianie ustne, powiadamianie telefoniczne oraz adnotacje o powiadomieniu w teczce ucznia, na wniosku itp.

d) kopię powiadomienia dołącza się do wniosku i przechowuje w karcie

indywidualnej.

e) fakt powiadomienia o posiedzeniu zespołu odnotowuje się w protokole zespołu.

16. Rodzic ( prawny opiekun) ma prawo uczestniczenia w posiedzeniu Zespołu Orzekającego.

17. Wniosek wraz z dokumentacją oraz teczką indywidualna dziecka/ucznia sekretariat kieruje do członków zespołu w celu przygotowania przez nich diagnoz.

 

 

III. PRACA ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO

 

18. Powoływanie zespołu orzekającego.

a) powołanie musi mieć formę zarządzenia dyrektora poradni z powołaniem się na odpowiedni przepis rozporządzenia.

b) zespół powołuje się indywidualnie dla każdego ucznia, do rozpatrzenia konkretnego wniosku.

c) w skład zespołu wchodzą: przewodniczący zespołu, psycholog i pedagog oraz lekarz oraz inni specjaliści, w tym spoza poradni, jeśli ich udział w pracach zespołu jest niezbędny.

d) o terminie posiedzenia zespołu jego członkowie są powiadamiani przez dyrektora poradni w terminie nie krótszym niż 3 dni od daty posiedzenia zespołu poprzez wywieszenie informacji w sekretariacie poradni.

19. Dokumentacja zespołu.

Podstawową dokumentację zespołu orzekającego stanowią:

– wniosek rodziców na ustalonym wzorze

– kopia powiadomienia rodziców

– zarządzenie dyrektora poradni o powołaniu zespołu

– diagnoza psychologa, pedagoga, lekarza

– zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ucznia wg ustalonego wzoru

– dokumentacja dostarczona przez wnioskodawcę

– protokół posiedzenia zespołu

20. Praca zespołu.

a) pracą zespołu kieruje przewodniczący,

b) zespół wydaje orzeczenie/opinię większością głosów,

c) przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego zespołu.

d) w posiedzeniu zespołu może wziąć udział wnioskodawca.

e) w przypadku uwzględnienia wniosku orzeczenie/opinia winny być wydane w terminie 1 miesiąca od daty złożenia wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych okres ten można wydłużyć maksymalnie do 2 miesięcy, lecz należy o tym fakcie powiadomić wnioskodawcę na piśmie, podając przyczynę zwłoki i wskazując nowy termin rozpatrzenia wniosku.

f) na pracę zespołu nie może mieć wpływu żadna osoba fizyczna lub prawna.

IV. WYDAWANIE ORZECZEŃ/ OPINII O WCZESNYM WSPOMAGANIU ROZWOJU

 

21. Szczegółowe zasady wydawania orzeczeń/opinii, zasady nieuwzględniania wniosków o wydanie orzeczenia/opinii zawarte są w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

 

a) orzeczenie/opinię przygotowują wyznaczeni przez przewodniczącego członkowie zespołu,

b) orzeczenia i opinie przygotowuje się bezwzględnie według wzorów stanowiących załączniki do ww. rozporządzenia oraz zawarte w § 8 Rozporządzenia elementy dotyczące form pomocy oraz warunki ich realizacji. Bezwzględnie należy zalecać odpowiednią formę kształcenia specjalnego oraz warunki realizacji potrzeb edukacyjnych, formy stymulacji, rewalidacji, terapii, usprawniania, rozwijania potencjalnych możliwości i mocnych stron dziecka, inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Uzasadnienie orzeczenia powinno uzasadniać nie tylko potrzebę kształcenia specjalnego lub potrzebę nauczania indywidualnego, lecz także zaleconą formę jego realizacji oraz pozostałe istotne dla ucznia zalecenia.

c) w orzeczeniach należy stosować precyzyjny i zrozumiały dla wnioskodawcy sposób interpretacji wyników diagnozy.

d) diagnoza winna określać możliwości rozwojowe i potencjał ucznia, a nie tylko wyniki badań psychologicznych i pedagogicznych.

 

22. Orzeczenia/opinię wydaje się wnioskodawcy w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty posiedzenia Zespołu Orzekającego w trzech egzemplarzach za potwierdzeniem odbioru: osobiście – podpis wnioskodawcy na egzemplarzu aa., pocztą – list polecony.

23. Rodzic ( opiekun prawny)na swój wniosek może otrzymać odpis orzeczenia.

24. Rodzic ( opiekun prawny) ma prawo odwołania się od opinii/orzeczeń do Kuratora Oświaty za pośrednictwem tegoż Zespołu w terminie 14 dni od jego doręczenia.

25. Szczegółowe zasady postępowania w przypadku odwołania się od decyzji zespołu reguluje § 10 rozporządzenia.

26. W przypadku gdy Zespół Orzekający uzna, że odwołanie jest zasadne może wydać nowe orzeczenie, od którego również przysługuje odwołanie.

27. W przypadkach nie uregulowanych niniejszym zarządzeniem zastosowanie mają przepisy ww. rozporządzenia oraz przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

 

Opracowała: Żaneta Nowak

 2,058 Liczba odwiedzin,  2 Dzisiaj