Konkurs „POTYCZKI JĘZYKOWE”

(Ostatnia zmiana: 27 marca 2019)

ZAPRASZAMY NA KOLEJNĄ EDYCJĘ   V I  INTEGRACYJNEGO KONKURSU LITERACKIEGO „POTYCZKI JĘZYKOWE”                Dnia 5 kwietnia 2019r. o godzinie 10.00 w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej             w Będzinie, Plac prof. Włodzimierza Wójcika 1, odbędzie się VI Integracyjny Konkurs Literacki „Potyczki językowe”, organizowany przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną oraz Miejską  i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Będzinie. Honorowy Patronat konkursu objął Starosta Będziński.

Konkurs ma zasięg powiatowy i skierowany jest do dzieci zamieszkałych w Powiecie i objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju lub realizujących kształcenie specjalne w przedszkolu specjalnym, przedszkolu integracyjnym, przedszkolu ogólnodostępnym w szkole ogólnodostępnej, integracyjnej, szkole specjalnej lub specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym na terenie Powiatu Będzińskiego.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu (regulamin dostępny poniżej oraz w Poradni) i zgłoszenia udziału (należy przygotować max jeden wiersz z literatury dziecięcej). Regulamin konkursu i karta uczestnika wraz z oświadczeniem dostępne są w sekretariacie poradni.

Termin zgłoszenia uczestnika upływa 15 marca 2019r. o godzinie 12.00!!!

Spróbowało już wielu ! Spróbuj i TY!

REGULAMIN SZÓSTEGO  INTEGRACYJNEGO KONKURSU LITERACKIEGO „Potyczki językowe”

 1. Temat konkursu „Potyczki Językowe”
 2. Celem konkursu jest rozbudzenie językowej twórczości u dzieci, szczególnie niepełnosprawnych mających trudności w mówieniu. Umożliwienie prezentacji swoich umiejętności, zdolności aktorskich. Ukazanie wspólnej pracy logopedów, psychologów, pedagogów i rodziców nad rozwojem mowy, zainteresowanie literaturą dziecięcą.
 3. Organizatorem konkursu jest Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Będzinie, ul. 11 Listopada 5 oraz Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Będzinie Plac prof. Włodzimierza Wójcika 1 .
 4. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci/uczniowie niepełnosprawni (posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności) uczęszczający do: przedszkola integracyjnego, przedszkola specjalnego, przedszkola ogólnodostępnego, klasy integracyjnej w szkole ogólnodostępnej, szkoły integracyjnej,  specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, zespołu szkół specjalnych na terenie Powiatu Będzińskiego.

W konkursie będą obowiązywały następujące kategorie wiekowe:

I- dzieci niepełnosprawne w wieku 4 -5 lat

II – dzieci niepełnosprawne w wieku 6-7 lat

II – dzieci niepełnosprawne z klas 8-11 lat

Konkurs odbędzie się 5 KWIETNIA 2019r. o godzinie 10.00 w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Będzinie Plac.prof.Włodzimierza Wójcika 1

 1. Repertuar. Czas Trwania recytacji nie może przekraczać 15 minut. Wszyscy uczestnicy recytują utwór – wiersz  o  cenionej wartości literackiej dla dzieci. Podczas konkursu uczestnicy nie mogą zmienić repertuaru.
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie opiekuna  i dzieci biorących udział  w konkursie w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
  w Będzinie,  ul 11 Listopada 5 , osobiście. Zgłoszenie odbywa się przez osobę dorosłą (rodzica, opiekuna, nauczycieli) do dnia 15 marca 2019r. do godziny 12.00. Liczba miejsc ograniczona do 20 uczestników. W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ograniczenia liczby uczestników po 1 lub 2 osób z jednej placówki.
 3. Każdy opiekun zobowiązany jest wypełnić oświadczenie i kartę uczestnika  (otrzymuje ją przy zgłoszeniu uczestnika) zawierającą:

Gmina/Powiat

Nazwę konkursu

Imię i nazwisko uczestnika

Wiek

Numer kategorii

Nazwę placówki, do której uczęszcza dziecko

Kod uczestnika (numer zgłoszenia)

Imię i nazwisko opiekuna dziecka

Telefon kontaktowy do opiekuna

Utwór (tytuł,autor)

 1. Jury jest powoływane przez  organizatorów. Członkowie jury składają oświadczenia o niezależności względem uczestników ocenianych przez siebie, które jest obowiązkowym załącznikiem do protokołu. Brak załącznika oświadczenia jest podstawą do unieważnienia decyzji jury. Jury ocenia:
  1. dobór repertuaru
  1.  interpretację utworu
  1. ogólny wyraz artystyczny
 2. Komisja jury wybierze zwycięzcę w poszczególnych kategoriach wiekowych. Od decyzji komisji nie ma odwołania. Za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego  miejsca uczestnicy otrzymają  nagrody główne. Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy.  O rodzaju nagród decydują organizatorzy.

Osoby do kontaktu:

Dyrektor Jolanta Białas

Pedagog Anna Łoś

 906 Liczba odwiedzin,  1 Dzisiaj