Konkurs

(Ostatnia zmiana: 14 stycznia 2019)

Regulamin konkursu plastycznego

„Kolędą malowane”

Organizatorem konkursu jest:

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna w Będzinie

ul. 11 Listopada 5, tel.:507-096-131, e-mail:bedzin@ppp.bedzin.pl.

1. Konkurs skierowany jest dla dzieci 5-letnich będzińskich i czeladzkich przedszkoli.

2. Cel konkursu:

 • pogłębienie wiedzy na temat istoty Świat Bożego Narodzenia;
 • popularyzacja kolęd;
 • kształcenie umiejętności wyrażania dziecięcych przeżyć estetycznych w formie plastycznej;
 • rozwijanie inwencji twórczej i fantazji dziecięcej, kreatywności;
 • doskonalenie sprawności manualnych;
 • stworzenie dzieciom możliwości prezentacji swoich dokonań;
 • wzbogacenie doświadczeń plastyczno-technicznych dzieci.
 • 3. Uczestnik konkursu wykonuje ilustrację słuchając kolędy Dzisiaj w Betlejem.
 • 4. Na konkurs należy przekazać prace wykonaną techniką dowolną (płaską pracę plastyczną) w formacie A3.
 • 5. Do konkursu każda placówka może zgłosić maksymalnie 3 prace, które muszą być wykonane samodzielnie i według własnego pomysłu (nie dopuszcza się prac zbiorowych) .
 • 6. Do konkursu może być zgłoszona tylko jedna praca danego dziecka.
 • 7. Prace muszą zawierać metryczkę (zapis komputerowy umieszczony z tyłu pracy: Imię i nazwisko autora, nazwa grupy autora, nazwa placówki, adres, nr tel., dane nauczyciela prowadzącego.
 • 8. Formularz zgłoszenia do konkursu wraz z oświadczeniem należy przesłać najpóźniej do 18.01.2019r. na adres bedzin@ppp.bedzin.pl-dotyczy przedszkoli z Będzina oraz czeladz@ppp.bedzin.pl-dotyczy przedszkoli z Czeladzi.
 • Prace należy dostarczyć do Powiatowej Poradni psychologiczno-pedagogicznej w Będzinie ul. 11 Listopada 5 i/lub w Czeladzi ul. Szpitalna 85 do dnia 25 stycznia 2019r.
 1. Oceny prac konkursowych dokona jury powołane przez organizatora i wyłoni 3 najlepsze prace.

2. Pod uwagę brane będą:

-indywidualne podejście do tematu,

-samodzielność,

-oryginalność i pomysłowość,

-kompozycja,

zgodność tematyczna;

O dacie ogłoszenia wyników i wręczenia nagród zostaną Państwo powiadomieni. Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom uczestnictwa.

Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe.

Zastrzega się, że złożonych prac konkursowych nie zwracamy;po rozstrzygnięciu konkursu przechodzą one na własność organizatora. Złożenie prac wraz z kartą zgłoszenia na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka przez jego opiekunów prawnych oraz ze zgoda na nieodpłatne wykorzystanie prac w formie publikacji pokonkursowych.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !!!

W imieniu Dyrektora PPPP mgr Jolanty Białas organizatorzy konkursu:

mgr Aleksandra Szymczuk-Szuma -logopeda,

mgr Ewa Kwiatkowska -pedagog.

Załącznik nr 1

Formularz zgłoszeniowy

 1. Dane personalne :

Imię i nazwisko autora pracy: ………………………………………………………….

Data urodzenia : ……………………………………

Nazwa grupy autora : …………………………………………………………………………..

2. Nazwa, adres placówki wraz z numerem telefonu:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego: ……………………………………………….

Załącznik nr 2

Wypełnia opiekun dziecka:

OŚWIADCZENIE

Ja, ……………………………………………………………………………….zamieszkały/a

(imię i nazwisko opiekuna prawnego) ……………………………………………..

(ulica i nr domu i/lub mieszkania )……………………………………………………..

(miejscowość, kod pocztowy) ……………………………………………………….

oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Konkursu i wyrażam zgodę na udział mojej/mojego córki/syna……………………………………………………………..(imię i nazwisko dziecka)

w konkursie plastycznym, co wiąż się z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych(Dz.U. z 2002 nr101, poz.926 ze zm.)oraz rejestrowaniem i wykorzystywaniem wizerunku mojego dziecka (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych;tekst jedn:. Dz.U.z 2006 nr 90, poz.631 ze zm.) do promowania działań związanych z konkursem poprzez umieszczanie zdjęć na stronie internetowej poradni oraz tablicach ściennych.

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

(czytelne podpisy obojga rodziców lub prawnych opiekunów)


 1,130 Liczba odwiedzin,  1 Dzisiaj