Procedura badania ucznia z trudnościami w pisaniu i czytaniu

PROCEDURA BADANIA UCZNIA Z TRUDNOŚCIAMI W PISANIU I CZYTANIU PRZEZ PORADNIĘ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ W BĘDZINIE (opracowana na podstawie opracowana na podstawie : Rozp. MEN i S z dnia 11 grudnia 2002r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych( Dz. U. Nr 5 z 2002 r. poz. 46)   1. Zgłoszenia na badania w kierunku dysleksji dokonuje rodzic lub prawny opiekun osobiście w sekretariacie lub telefonicznie. 2. Wskazane jest dostarczenie opinii polonisty, wychowawcy oraz zeszytów (do wglądu) z języka polskiego oraz z ulubionego przedmiotu. 3. Wskazane jest także przed badaniem w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej przeprowadzenie badania […]

 1,031 Liczba odwiedzin

Procedura wydawania opinii

PROCEDURA WYDAWANIA OPINII PRZEZ PORADNIĘ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ W BĘDZINIE (opracowana na podstawie opracowana na podstawie : Rozp. MEN i S z dnia 11 grudnia 2002r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych( Dz. U. Nr 5 z 2002 r. poz. 46)   I. POSTANOWIENIA OGÓLNE   Poradnia wydaje opinie na pisemny wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) dziecka w sprawach: Wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej oraz odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego; Pozostawienia ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na drugi rok w tej samej klasie; Objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej; Dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu […]

 1,382 Liczba odwiedzin

Procedura przyjmowania klientów

PROCEDURA PRZYJMOWANIA KIENTÓW DO PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W BĘDZINIE   Procedura przyjmowania klientów uwzględnia i zapewnia realizację zasady równości szans w dostępie do udzielanej pomocy. Korzystanie z usług Poradni jest dobrowolne, bezpłatne i odbywa się bez skierowania. Poradnia udziela pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania poradni. W przypadku dzieci nie uczęszczających do szkoły ( przedszkola) oraz ich rodziców Poradnia udziela stosownej pomocy w przypadku, gdy zamieszkują na terenie działania poradni. Na podstawie decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach z dnia 29.10.2001r. po uzgodnieniu z organem prowadzącym Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Bedzinie Poradnia może […]

 771 Liczba odwiedzin

Gimnastyka mózgu Metodą Paula Dennisona

  Podstawy kinezjologii  edukacyjnej   Gimnastyka Mózgu jest zarejestrowanym znakiem handlowym Fundacji Kinezjologii Edukacyjnej, USA. Prawo nauczania Gimnastyki Mózgu® posiadają wyłącznie licencjonowani instruktorzy Międzynarodowego Fakultetu Kinezjologii Edukacyjnej.Dr Paul Dennison jest twórcą kierunku Kinezjologii Edukacyjnej, współautorem programu ćwiczeń Gimnastyki Mózgu®, współzałożycielem Fundacji Kinezjologii Edukacyjnej. Kinezjologia Edukacyjna uczy w teorii i praktyce wykorzystania naturalnego ruchu fizycznego niezbędnego do organizowania pracy mózgu i ciała. Dennison wraz z swoją żoną Gail odkryli ogromne możliwości ruchu fizycznego, które mogą być wykorzystane w przypadku dzieci jak i dorosłych.Metoda Dennisona jest to metoda polegająca na stymulacji naturalnych mechanizmów rozwoju osobowości poprzez zestaw ćwiczeń ruchowych prowadzących do synchronizacji […]

 1,503 Liczba odwiedzin