Witamy…

 3,026 Liczba odwiedzin

 3,026 Liczba odwiedzin

Deklaracja dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 12.01.2023 r. Informacja o przeprowadzonej analizie, o której mowa w art. 8, ust. 3 ustawy o dostępności cyfrowej. Link do wyniku analizy: (plik analizy w załączniku) Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Badanie dostępności zostało przeprowadzone przez: Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Będzinie Data ostatniego przeglądu deklaracji: 23.04.2024 Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Będzinie  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  www.ppp.bedzin.pl. Data publikacji strony internetowej: 28.11.2008 […]

 6,153 Liczba odwiedzin

ePUAP

Adres naszej skrzynki podawczej ePUAP to: /PPPPBedzin/SkrytkaESP  3,113 Liczba odwiedzin

 3,113 Liczba odwiedzin

Procedura wydawania orzeczeń – opinii

PROCEDURA WYDAWANIA ORZECZEŃ/OPINII PRZEZ PORADNIĘ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ W BĘDZINIE (opracowana na podstawie : -Rozporządzenia MEN z dnia 18 września 2008r. (Dz. U. z 2008 Nr 173, poz. 1072 ) w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno pedagogicznych)   I. POSTANOWIENIA OGÓLNE   1. Zespół orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bedzinie wydaje następujące orzeczenia i opinie: a) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla: – niesłyszących i słabo słyszących – niewidomych i słabo widzących – z autyzmem – z niepełnosprawnością ruchową – z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim – z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym […]

 2,090 Liczba odwiedzin,  1 Dzisiaj