Procedura wydawania orzeczeń – opinii

PROCEDURA WYDAWANIA ORZECZEŃ/OPINII PRZEZ PORADNIĘ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ W BĘDZINIE (opracowana na podstawie : -Rozporządzenia MEN z dnia 18 września 2008r. (Dz. U. z 2008 Nr 173, poz. 1072 ) w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno pedagogicznych)   I. POSTANOWIENIA OGÓLNE   1. Zespół orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bedzinie wydaje następujące orzeczenia i opinie: a) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla: – niesłyszących i słabo słyszących – niewidomych i słabo widzących – z autyzmem – z niepełnosprawnością ruchową – z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim – z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym […]

Procedura badania ucznia z trudnościami w pisaniu i czytaniu

PROCEDURA BADANIA UCZNIA Z TRUDNOŚCIAMI W PISANIU I CZYTANIU PRZEZ PORADNIĘ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ W BĘDZINIE (opracowana na podstawie opracowana na podstawie : Rozp. MEN i S z dnia 11 grudnia 2002r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych( Dz. U. Nr 5 z 2002 r. poz. 46)   1. Zgłoszenia na badania w kierunku dysleksji dokonuje rodzic lub prawny opiekun osobiście w sekretariacie lub telefonicznie. 2. Wskazane jest dostarczenie opinii polonisty, wychowawcy oraz zeszytów (do wglądu) z języka polskiego oraz z ulubionego przedmiotu. 3. Wskazane jest także przed badaniem w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej przeprowadzenie badania […]

Procedura wydawania opinii

PROCEDURA WYDAWANIA OPINII PRZEZ PORADNIĘ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ W BĘDZINIE (opracowana na podstawie opracowana na podstawie : Rozp. MEN i S z dnia 11 grudnia 2002r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych( Dz. U. Nr 5 z 2002 r. poz. 46)   I. POSTANOWIENIA OGÓLNE   Poradnia wydaje opinie na pisemny wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) dziecka w sprawach: Wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej oraz odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego; Pozostawienia ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na drugi rok w tej samej klasie; Objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej; Dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu […]

Procedura przyjmowania klientów

PROCEDURA PRZYJMOWANIA KIENTÓW DO PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W BĘDZINIE   Procedura przyjmowania klientów uwzględnia i zapewnia realizację zasady równości szans w dostępie do udzielanej pomocy. Korzystanie z usług Poradni jest dobrowolne, bezpłatne i odbywa się bez skierowania. Poradnia udziela pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania poradni. W przypadku dzieci nie uczęszczających do szkoły ( przedszkola) oraz ich rodziców Poradnia udziela stosownej pomocy w przypadku, gdy zamieszkują na terenie działania poradni. Na podstawie decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach z dnia 29.10.2001r. po uzgodnieniu z organem prowadzącym Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Bedzinie Poradnia może […]