Metoda Warnkego

(Ostatnia zmiana: 8 stycznia 2021)

Co to jest metoda Warnkego?

Z przyjemnością informujemy, że nasza Poradnia ma możliwość  zaoferowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży mającym problemy szkolne za pomocą  Metody Warnkego.

Blisko 15 % dzieci w wieku szkolnym ma trudności z uczeniem się, pisaniem oraz czytaniem.

Problemy szkolne coraz częściej związane są z deficytem w zakresie funkcji percepcyjno – motorycznych;  percepcji, czynności ruchowych, uwagi, prawidłowej pracy funkcji wzrokowych, słuchowych i integracji między nimi.

Dzieci objęte ryzykiem występowania tych deficytów mają trudności w  zapamiętywaniu wzorców dźwiękowych słów. Jeśli nie wiedzą jakie jest właściwe brzmienie słowa, nie wiedzą również z jakich głosek i liter powinno się ono składać. Niektóre z dzieci zaczynają czytać za pomocą innych technik (np. próbując czytać słowa całościowo po konturze bez rozpoznawania ich struktury). Czytanie w ten sposób nie uczy czytania metodą analityczno-syntetyczną, zatem dziecko nie odczytuje każdej kolejnej napisanej litery. Nie tworzy zatem wewnętrznych obrazów słów.

Dzieci mogą nie odróżniać głosek ‘’b’’ od ,,p’’, ,,d’’ od ,,t’’ lub ‘’g’’ od ,,k’’. Właśnie prawidłowe rozpoznanie częstotliwości i właściwe szeregowanie kolejności dźwięków umożliwia odróżnienie ,,k’’ od ,,g’’, a tym samym właściwe zróżnicowanie słów ,,kura’’ i ,,góra’.

U dzieci mających trudności szkolne występują między innymi braki w różnicowaniu dźwięków o odmiennej wysokości i czasie trwania. Ponadto dzieci mają problem z określeniem kolejności występowania bodźców wzrokowych i słuchowych oraz koordynacją wzrokowo-słuchową, a samo wykonanie tych czynności zajmuje im bardzo dużo czasu.

Co to jest Metoda Warnkego?

Badania nad dysleksją i związanymi z nią deficytami funkcji poznawczych doprowadziły do właściwej diagnozy oraz skutecznej terapii, w której konieczne jest oddziaływanie wielokierunkowe, angażujące nie tylko wzrok i słuch, ale także funkcje motoryczne.

Jednym z ekspertów zajmujących się tym obszarem był Fred Warnke, który opracował metodę wykrywania i treningu tych deficytów. Udowodnił, że jedną z najważniejszych przyczyn dysleksji i afazji są zaburzenia przetwarzania słuchowego. Uważał również, że można je zredukować lub zminimalizować stosując odpowiedni trening.

Metoda Warnkego – trening słuchowy, wzrokowy i motoryczny

Założeniem metody Warnkego jest oddziaływanie podczas treningu na zmysły wzroku, słuchu i motorykę ćwiczącego. Unikatowość metody stosowanej przez terapeutów wynika z zaangażowania pacjenta w trening (ćwiczący nie tylko słucha, ale także odpowiednio reaguje na występujące bodźce).

Odpowiedzi uzyskane przez pacjenta w czasie diagnozy porównywane są do norm wiekowych, na podstawie których terapeuta tworzy plan treningowy. Zgodnie z założeniami metody Warnkego, trening dostosowywany jest do posiadanych w danym momencie umiejętności pacjenta.

MetodA Warnkego opiera się na pracy z wysokiej klasy sprzętem i oprogramowaniem do diagnostyki i treningów zaburzeń przetwarzania spostrzeżeń w obszarze wzroku i zdolności motorycznych, automatyzacji koordynacji półkul mózgowych oraz rozwoju i automatyzacji wzrokowego języka.

Do kogo skierowana jest metoda Warnkego?

Metoda Warnkego umożliwia pracę z dziećmi od 5 roku życia oraz z osobami dorosłymi mającymi problemy w następujących obszarach:

trudności w nauce

problemy w nauce czytania i pisania

zaburzenia przetwarzania słuchowego (APD)

problemy logopedyczne

problemy osób z grupy ryzyka dysleksji rozwojowej lub u których zdiagnozowano dysleksję

problemy w lateralizacji

problemy wynikające z przebytych uszkodzeń mózgu (np. po udarze)

problemy ze słyszeniem wynikające ze starzenia się narządu słuchu.

Badania naukowe potwierdzające skuteczność metody Warnkego

Metoda Warnkego stosowana jest przez profesjonalistów na całym świecie min. w Niemczech, Austrii, Szwajcarii a od 2010 roku również w Polsce.

Metoda Warnkego zyskała uznanie dzięki mocnym podstawom naukowym oraz standaryzowanej metodologii diagnozy i treningu, który dobierany jest indywidualnie do klienta.

podczas całego procesu terapeutycznego – pacjent aktywnie uczestniczy w procesie treningowym.

pozwala to na skuteczną pomoc pacjentowi z dysleksją, zaburzeniami przetwarzania słuchowego, problemami w czytaniu i pisaniu oraz nauce

Opracowała:

Mgr Anna Łoś – Terapeuta Metody Warnkego

 984 Liczba odwiedzin,  1 Dzisiaj