I Będzińska Konferencja Pedagogiczno – Logopedyczna

(Ostatnia zmiana: 26 listopada 2009)

I Będzińska Konferencja Pedagogiczno – Logopedyczna pt.” Wspomagające i alternatywne sposoby komunikacji w teorii i praktyce”

Dnia 19. XI.2009r. odbyła się I Będzińska Konferencja Pedagogiczno – Logopedyczna pt.” Wspomagające i alternatywne sposoby komunikacji w teorii i praktyce”, zorganizowana przez pracowników SOSW w Będzinie w ramach miesiąca komunikacji. Uczestnikami konferencji byli nauczyciele, pedagodzy specjalni, logopedzi i rodzice. Uczestniczyło ok.80 osób. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna przygotowała referat na temat „Wykorzystanie AAC w praktyce poradni psychologiczno – pedagogicznej”

Zapoznano słuchaczy z pracą poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz rejonem działania. Zwrócono uwagę na szeroki zakres działań z zakresu diagnozy dzieci z wadami wzroku, słuchu i autyzmem. Ważnym elementem w pracy poradni jest działalność powołanego w 2005r. Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 4. IV.2005r. w skład zespołu obecnie wchodzą specjaliści: psycholog, surdologopeda, oligofrenopedagog, tyflopedagog, lekarz. Zadaniem zespołu jest opracowanie indywidualnych programów terapii dla dziecka i jego rodziny w celu podjęcia wszechstronnych działań stymulujących rozwój dziecka. Dzieci objęte wczesnym wspomaganiem uczestniczą w grupowych lub indywidualnych zajęciach, które odbywają się w obecności i przy współudziale rodziców. Podstawą do objęcia dziecka wczesnych wspomaganiem jest posiadanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydawanej przez naszą poradnie.

Zapoznano słuchaczy z procedurą uzyskania przez rodziców opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Możliwość pracy Zespołu pozwala na objęcie dziecka i jego rodziny pomocą od momentu wykrycia niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki. Pomocą może być objęta rodzina z dzieckiem na terenie poradni lub wskazanej placówki specjalistycznej. Dzięki prowadzonej działalności promocyjno – informacyjnej coraz częściej trafiają do nas rodzice już z kilku miesięcznymi dziećmi.
Dzięki temu można podejmować działania przygotowujące dziecko do komunikacji.
Do wprowadzenia systemu komunikacji alternatywnej wymagana jest diagnoza funkcji odpowiedzialnych za tworzenie podstawowych schematów poznawczych co należy do psychologa i neurologa. Działania powinny być weryfikowane.

Przedstawiono wprowadzanie wspomagających metod alternatywnych na przykładzie dwóch grup. Pierwszą grupę stanowiły dzieci z Zespołem Downa, drugą dzieci z Autyzmem. Gestykulacja, gesty zaczerpnięte ze Słownika Makaton oraz książki komunikacyjne i plany aktywności. Zwrócono uwagę na wszechstronną stymulację i stosowanie w czasie zajęć zabaw i ćwiczeń usprawniających koordynację wzrokowo – ruchową, zabawy z piosenką . Podczas tych ćwiczeń bowiem zachodzi aferentacja motorycznych okolic kory mózgowej, w której blisko siebie położone są ośrodki reprezentujące palce rąk i organy mowy. Podano aktualną literaturę na temat sposobów komunikacji oraz strony internetowe, które warto odwiedzić i zdobyć informacje na temat nowoczesnego sprzętu komputerowego dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo.

Alternatywne sposoby komunikacji są szansą dla dzieci.

Polecana literatura

  1. Piszczek.M.[red.] Metody komunikacji alternatywnej w pracy z osobami niepełnosprawnymi, CMPP-P MEN, Warszawa 1997r.
  2. Knill Ch. Dotyk i komunikacja, CMPP-P MEN, Warszawa 1992r.
  3. Olechnowicz H., Dziecko własnym terapeutą, PWN, Warszawa1995r.
  4. Orkan – Łęcka M., Wczesne wspomaganie rozwoju komunikacji u dzieci niewidomych i słabowidzących ze złożona niepełnosprawnością-model postępowania edukacyjnego „Rewalidacja” 2/(6)99.
  5. Cieszyńska J., Korendo M. Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka od noworodka do 6 roku życia, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 2008r.
  6. Porozumiewanie się. Podręcznik do pracy z głuchoniewidomymi niemowlętami, małymi dziećmi w wieku przedszkolnym, Warszawa 1995r.
  7. Szczawiński P., Wykorzystanie komputera w edukacji i terapii dzieci z wieloraką niepełnosprawnością [w] Pilecki J., Olszewski S.,[red.] Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych, Kraków 1999r.

Warto odwiedzić następujące strony internetowe:

Anna Łoś – pedagog


 575 Liczba odwiedzin,  1 Dzisiaj