Sprawozdanie z realizacji zadań w roku szkolnym 2008/2009

(Ostatnia zmiana: 28 września 2009)

W roku szkolnym 2008/2009 poradnia obejmowała swoim rejonem 22623 dzieci z całego powiatu. Do poradni zgłosiło się 1212 dzieci.

 

1. Najważniejszym zadaniem poradni jest orzecznictwo i opiniowanie.

W poradni działa Zespół Orzekający powoływany przez dyrektora. W danym roku szkolnym wydano 206 orzeczeń, były to:

 

 • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w tym o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim,
 • orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan zdrowia znacznie utrudnia lub uniemożliwia ucze4szczanie do szkoły,
 • orzeczenia o kształceniu specjalnym oraz potrzebie  nauczania indywidualnego dla dzieci niewidomych, słabowidzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem z terenu powiatu będzińskiego.

Wydano 747 opinii na wniosek rodziców lub opiekunów, były to opinie dotyczące:

 • wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej oraz odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego,
 • pozostawienia ucznia klasy 1-3 szkoły podstawowej na drugi rok w tej samej klasie,
 • objęcie ucznia nauką w klasie terapeutycznej,
 • dostosowanie wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się,
 • przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy,
 • przystąpienia ucznia lub absolwenta z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się  odpowiednio do sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum , egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego  kwalifikacje zawodowe, w warunkach i formie  dostosowanych do indywidualnych  potrzeb fizycznych ucznia lub absolwenta.

 

2. W ramach pomocy bezpośredniej udzielanej uczniom i rodzicom objęto 936 uczniów:

 • Terapią logopedyczną objęto 462 dzieci,
 • Indywidualną pomocą psychologiczno – pedagogiczną objęto 217 dzieci,
 • Udzielono  153 uczniom i rodzicom porad bez badań i po badaniach przesiewowych,
 • W ramach zajęć grupowych prowadzono zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla uczniów zagrożonych dysleksją i wykazujących zakłócenia emocjonalno – społeczne – pomocą objęto 58 uczniów szkół podstawowych, 16 uczniów gimnazjum,
 • 183 uczniów uczestniczyło w zajęciach aktywizujących wybór zawodu,

3. Formy pomocy udzielanej nauczycielom, rodzicom i wychowawcą.

 • Odbyły się spotkania grupy wsparcia dla rodziców dzieci autystycznych  uczestniczyło 9 rodziców,
 • Odbyły się spotkania grupy wsparcia dla pedagogów szkolnych uczestniczyło13 osób,
 • Odbyły się spotkania grupy wsparcia dla wychowawców” Model wychowawcy idealnego” – 12 osób,
 • „Jak radzić sobie z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo” – prelekcja dla rodziców, uczestniczyło 7 rodziców;
 • Konsultacje z nauczycielami i pedagogami.

 

4. W ramach współpracy ze szkołami odbyły się:

a) zajęcia z całymi klasami i grupami przedszkolnymi na terenie placówek ogółem pomocą objęto 113 uczniów i 25 rodziców i nauczycieli, były to:

 • zajęcia z zakresu psychoprofilaktyki  rozwoju i edukacji dla dzieci 6 letnich, przeprowadzone w Przedszkolu Miejskim nr1, uczestniczyło 21 dzieci i rodzice ;
 • „Pomoc dziecku autystycznemu w kontaktach z rówieśnikami” udział w zajęciach grupy 4 latków w Przedszkolu w Sławkowie uczestniczyło 15 osób, przeprowadzono konsultacje z 2 nauczycielami,
 • „Wakacyjne zajęcia dla dzieci rozpoczynających przedszkole” , uczestniczyło 3 dzieci i troje rodziców,
 • zajęcia zawodoznawcze dla 50 uczniów przeprowadzone w Gimnazjum nr3 i Szkole Podstawowej nr1 w Wojkowicach;
 • Zajęcia integracyjne, warsztatowe – „Wspieranie uczniów w rozwiązywaniu problemów klasowych – uczestniczyło 24 uczniów, zajęcia prowadzone w Szkole Podstawowej nr10;
 • Działały punkty konsultacyjne w szkołach w SP Strzyżowice, SP 6 Będzin, SP 1 w Wojkowicach

 

b)zajęcia dla  nauczycieli i rodziców na terenie placówek, uczestniczyło 339 rodziców i 35 nauczycieli, były to spotkania na temat:

 • „Dojrzałość szkolna – zmiany w przepisach” – spotkania dla rodziców i nauczycieli w Przedszkolu Miejskim nr2, Przedszkolu w Strzyżowicach, Przedszkolu w Sławkowie, Przedszkolu w Łagiszy, w spotkaniach uczestniczyło 88  rodziców i 15 nauczycieli.
 • „Agresja u dzieci w wieku przedszkolnym i sposób weryfikowania zachowań agresywnych”- prelekcje dla nauczycieli i rodziców przeprowadzone w  Przedszkolu Miejskim nr2, przedszkolu w Strzyżowicach i Sławkowie – uczestniczyło 13 nauczycieli i 73 rodziców;
 • „Wspomaganie rozwoju dzieci 4-5 letnich” – prelekcje dla rodziców i nauczycieli przeprowadzone w Przedszkolu w Sławkowie i Łagiszy, uczestniczyło 7 nauczycieli i 42 rodziców;
 • „ Kim będzie moje dziecko”, spotkanie dla rodziców uczniów kl.III.G, uczestniczyło 60 osób,
 • „Psychoprofilaktyka uzależnień, asertywność w działaniu”- zajęcia dla uczniów kl.V przeprowadzone w Szkole Podstawowej w Dąbiu,
 • „Profilaktyka zachowań agresywnych” spotkanie dla rodziców i dzieci, przeprowadzone w Szkole Podstawowej w Strzyżowicach, uczestniczyło 50 osób,
 • „Zajęcia o charakterze profilaktyczno – wychowawczym dla rodziców dotyczące młodszego wieku szkolnego” , przeprowadzone w Szkole Podstawowej w Gródkowie uczestniczyło 26 osób.

 

5. W poradni działa Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. W tym roku szkolnym wydanych zostało 20 opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

W roku szkolnym2008/2009 opieką w ramach wczesnego wspomagania objęto 32 dzieci. Nawiązano współpracę z NFZ, oraz Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczną w Jaworznie.

 • W ramach zajęć grupowych z zakresu wczesnego wspomagania odbywały się zajęcia z dziećmi w obecności i  przy współudziale rodziców odbyło się 111 zajęć dla 17 dzieci i 17 rodziców,
 • W ramach indywidualnych zajęć wczesnego wspomagania odbyło się 35 spotkań z logopedą, 61 spotkań z psychologiem i pedagogiem zajęcia odbywały się w obecności i przy współudziale rodziców objęto nimi 21 dzieci i 21 rodziców.

Celem zajęć było opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu  wczesnego wspomagania , z uwzględnieniem działań wspomagania z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, ocenianie postępów dziecka, analizowano skuteczność pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, planowano dalsze działania w zakresie wczesnego wspomagania.

 

 

W roku szkolnym 2008/2009  dzięki wsparciu Starostwa w Będzinie i współpracy z Akademią Muzyczną w Katowicach oraz Polskim Towarzystwem Higieny Psychicznej  odbył się kolejny koncert integracyjny dla rodzin z dzieckiem specjalnej troski w ramach „Górnośląskiego programu integracji przez sztukę, uczestniczyło w nim 170”

Poradnia uczestniczyła w programie Bezpieczna Szkoła w ramach którego odbyły się zajęcia dla  dzieci na terenie szkół i przedszkoli.

Poradnia prowadzi przesiewowe badania słuchu przy pomocy „Platformy badań zmysłów” w tym roku szkolnym przebadano 50 dzieci.

W dniu 24.marca 2009r.odbyła się współorganizowana przez PPP w Będzinie konferencja nt” Współpraca interdyscyplinarna – kuratorzy sądowi, szkoły, poradnie psychologiczno – pedagogiczne” uczestniczyło w niej 70 osób.

 854 Liczba odwiedzin,  1 Dzisiaj