AKTUALNA PROCEDURA POSTĘPOWANIA PRZECIWEPIDEMICZNEGO DLA KLIENTÓW PORADNI.

(Ostatnia zmiana: 1 grudnia 2021)

 1. Kontakt klientów z Poradnią jest możliwy w sposób zdalny, tj. poprzez kontakt telefoniczny i mailowy oraz bezpośredni, po telefonicznym umówieniu terminu wizyty. 
 1. W kontakcie bezpośrednim – po umówieniu telefonicznym godziny przyjścia obowiązuje zachowanie reżimu sanitarnego (pełna osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk, własne przybory do pisania, zachowanie dystansu między osobami 1,5- 2 metry) 
 1. Składanie dokumentów w Poradni jest możliwe poprzez: 
 1. kontakt osobisty (po umówieniu terminu wizyty) 
 1. przesłanie pocztą
 1. przez platformę ePUAP 
 1. Opinie i orzeczenia wydawane przez Poradnię są przekazywane wnioskodawcy w kontakcie bezpośrednim z zachowaniem ww. zasad ochrony osobistej, na wskazany przez niego adres ePUAP, a wyłącznie w szczególnych sytuacjach, przesyłane pocztą tradycyjną lub mailowo – wyłącznie w wersji zakodowanej. 
 1. Wszystkie wyznaczone terminy wizyt w Poradni ustalane są telefonicznie i wymagają ścisłego dostosowania się do umówionej godziny (możliwe jest przyjście max. 10 minut przed badaniem).
 1. Wizyta klienta w Poradni możliwa jest pod warunkiem gdy: 
 • dziecko i opiekun są zdrowi i nie wykazują objawów chorobowych, 
 • nikt z domowników nie jest objęty kwarantanną,  
 • nikt z domowników nie choruje na COVID-19, w ciągu ostatnich 2 tygodni nikt z domowników nie miał kontaktu z osobą zarażoną.  
 1. Informacje zawarte w punkcie powyższym rodzic/opiekun potwierdza wypełniając w dniu wizyty w poradni Oświadczenie rodzica/opiekuna  które stanowi załącznik do niniejszej procedury. 
 1. Klienci Poradni zobowiązani są do przestrzegania zasad związanych z reżimem sanitarnym, m.in.: 
 • z dzieckiem może przyjść tylko jeden opiekun,  
 • nie przyprowadza się rodzeństwa badanego dziecka, 
 • dziecko powyżej 4 roku życia i opiekun mają założone na twarz maseczki ochronne, które osłaniają szczelnie nos i usta ( nie dotyczy osoby , która z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim, osób, które z powodu niepełnosprawności mają problemy w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust)  
 • ww. środki ochrony osobistej rodzic/opiekun dziecka i dziecko zobowiązane jest nosić podczas całej wizyty w poradni, szczególnie podczas przebywania w pomieszczeniach wspólnych (korytarze, łazienka, sekretariat). 
 • na czas badań diagnostycznych można zaopatrzyć dziecko w przyłbicę (jeżeli charakter badań będzie wymagać czasowego zdjęcia maseczki) 
 • po wejściu do budynku Poradni dziecko i opiekun dokonują dezynfekcji rąk, 
 • w razie wątpliwości dotyczących stanu zdrowia dziecka opiekun wyraża zgodę na dokonanie pomiaru temperatury swojego ciała i ciała dziecka  
 • opiekun wyposażony jest w długopis, 
 • dziecko wyposażone jest w długopis i ołówek, a w przypadku dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym również w kredki,  
 • rodzice przyprowadzają dziecko na ściśle umówioną godzinę i na korytarzu starają się o zachowanie odległości ok. 2 metry między osobami)  
 • w przypadku pozostawienia dzieci na terenie poradni ( np. zajęcia grupowe lub badania diagnostyczne młodzieży) należy udostępnić kontakt telefoniczny z rodzicami, w celu  szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia.  
 1. Przed wizytą w Poradni rodzic przeprowadza spokojną rozmowę z dzieckiem na poziomie dostosowanym do jego wieku i możliwości umysłowych – zapoznaje z celem wizyty, jej przebiegiem (rozmowa ze specjalistą poradni, odpowiadanie na pytania, rysowanie, wykonywanie testów), koniecznością przestrzegania procedur bezpieczeństwa, w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia COVID-19. 
 1. Celem uniknięcia równoczesnego przebywania klientów przed sekretariatem Poradni, opiekun zobowiązany jest do stawienia się do Poradni na wyznaczoną godzinę, nie tylko na badania diagnostyczne, ale również po odbiór dokumentów lub w celu złożenia wniosków . 
 1. W sekretariacie może być obsługiwana tylko jedna osoba; osoby czekające przed drzwiami zobowiązane są do zachowania odstępu 1,5-2 metry  
 1. W sytuacji zaostrzenia epidemii dokumenty złożone przez rodzica podlegają 24-godzinnej kwarantannie, dlatego wszelkie wątpliwości dotyczące prawidłowości ich wypełnienia należy zgłosić wcześniej osobie badającej. 
 1. Jeżeli w ciągu tygodnia od wizyty w Poradni u dziecka lub opiekuna stwierdzi się występowanie COVID-19, opiekun jest zobowiązany powiadomić o tym Dyrektora Poradni. 

 717 Liczba odwiedzin,  1 Dzisiaj