Oferta na rok 2009/10

(Ostatnia zmiana: 7 grudnia 2008)

 

W roku szkolnym 2009/2010 proponujemy następujące formy zajęć grupowych:

 

 

Dla dzieci w wieku od urodzenia do 6 lat, ich rodziców i nauczycieli

 • Zajęcia terapeutyczne dla dzieci z zakłóceniami rozwoju emocjonalno- społecznego wspólnie dla dzieci i rodziców.

Jeden cykl zajęć obejmuje 7 spotkań 2-godzinnych odbywających się raz z tygodniu. Do grupy terapeutycznej kwalifikowane są dzieci po zdiagnozowaniu problemu dziecka podczas wizyt indywidualnych.

 • Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Prowadzone są 4 grupy z częstotliwością raz na 2 tygodnie. Kwalifikacji do grup dokonują pracownicy poradni.
 • Zajęcia psychoprofilaktyki rozwoju i edukacji z całą grupą przedszkolną.

Na terenie przedszkola, po wcześniejszym omówieniu problemu danej grupy i uzgodnieniu terminu zajęć – 1 cykl zajęć w roku szkolnym.

 • Zajęcia warsztatowe dla rodziców na terenie przedszkoli.

Proponowana tematyka spotkań:

 • Dojrzałość szkolna – wybrane aspekty,
 • Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo,
 • Jak skutecznie stymulować rozwój mowy dziecka w wieku przedszkolnym?
 • Zachowania agresywne u dzieci w wieku przedszkolnym,
 • Postępowanie z dzieckiem 3-4 letnim, przejawiającym upór i chwiejność emocjonalną,
 • Problemy adaptacyjne u dzieci rozpoczynających uczęszczanie do przedszkola,
 • Wpływ telewizji i komputera na rozwój i funkcjonowanie dzieci w wieku przedszkolnym.

 

 • Zajęcia warsztatowe dla nauczycieli przedszkoli i opiekunów żłobków.

Proponowana tematyka zajęć:

 • Jak rozmawiać z rodzicami o problemach dziecka?

 

Dla uczniów szkół podstawowych i ich rodziców:

 

 • Zajęcia dla dzieci wykazujących specyficzne trudności w uczeniu się. Kwalifikacji dokonują pracownicy poradni po przeprowadzonej diagnozie psychologiczno-pedagogicznej. Zajęcia odbywać się będą w okresie od października 2007 do czerwca 2008, z częstotliwością dwa razy w  miesiącu.
 • Zajęcia dla dzieci z klas I-III z grupy ryzyka dysleksji i z zakłóceniami w sferze emocjonalno-społecznej.
 • Zajęcia dla uczniów klas I-III i IV– VI  z zakłóceniami rozwoju emocjonalnego (od października 2007r).
 • Zajęcia psychoprofilaktyczne wspierające  rozwój emocjonalno-społeczny dzieci uzdolnionych muzycznie.
 • Zajęcia z całymi klasami ukierunkowane na tematykę zgłoszoną przez wychowawców ( decyduje kolejność zgłoszeń).
 • Spotkania warsztatowe dla rodziców.

Proponowana tematyka:

 • Jak skutecznie wychowywać dziecko?
 • Przyczyny powstawania specyficznych trudności w pisaniu i czytaniu,
 • Rozwijanie umiejętności wychowawczych
 • oraz tematyka zgłoszona przez szkoły
 • Organizowanie na terenie poradni grup wsparcia dla rodziców ( w zależności od potrzeb).
 • Zajęcia warsztatowe dla nauczycieli wychowania fizycznego na temat „Rola wychowania fizycznego w profilaktyce dysleksji”.
 • Zajęcia dal uczniów klas III Szkoły Podstawowej z grupy ryzyka dysleksji oraz wykazujących zakłócenia w rozwoju emocjonalno-społecznym (od listopada 2008r)
 • Zajęcia dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej wspierające w dojrzewaniu do podejmowania prawidłowych decyzji zawodowych (od X 2008 – i warsztaty dla rodziców tych dzieci).
 • Zajęcia z klasą VI – „Jak radzić sobie ze stresem”.

 

Dla młodzieży gimnazjalnej, jej rodziców i nauczycieli

 

 • Zajęcia aktywizujące do wyboru zawodu „Kim będę”. Są to kilkugodzinne warsztaty dla całej klasy organizowane na terenie szkoły z udziałem wychowawcy  w okresie od października 2007 do kwietnia 2008.
 • Zajęcia dla młodzieży klas I i II gimnazjum z zakłóceniami rozwoju emocjonalnego i podejrzeniem dysleksji. Kwalifikacji dokonują pracownicy poradni po przeprowadzonej diagnozie psychologiczno-pedagogicznej.
 • Zajęcia warsztatowe z całymi klasami.

Proponowana tematyka:

 • Jak radzić sobie ze stresem?
 • Techniki skutecznego uczenia się
 • Zajęcia dla uczniów klas I Gimnazjum wspierające ich w dojrzewaniu do podejmowania prawidłowych decyzji zawodowych (od I 2009 roku – i warsztaty dla rodziców tych dzieci).
 • Zajęcia warsztatowe dla rodziców uczniów klas III gimnazjum „Kim będzie moje dziecko?”

 

 

Dla młodzieży ponadgimnazjalnej, jej rodziców i nauczycieli

 

 • Zajęcia aktywizujące wybór zawodu w klasach II licealnych na temat: „Decyduję o sobie”. Są to kilkugodzinne warsztaty dla całej klasy na terenie szkoły, w których uczestniczy wychowawca (październik 2007 – marzec 2008).
 • Zajęcia interwencyjne z klasami w sytuacjach  problemowych (zgodnie ze zgłoszeniami).
 • Warsztaty psychologiczne dla młodzieży na temat  „Sposoby radzenia sobie ze stresem”.

 

 

W roku szkolnym 2009/2010 planujemy:

 

 • Objęcie kolejnej grupy dzieci 6-letnich i młodszego wieku szkolnego badaniami przesiewowymi w ramach  Programu „Słyszę”.
 • Włączenie się do działań na rzecz rodzin z dzieckiem specjalnej troski, m. in. poprzez udział w koncercie integracyjnym w Akademii Muzycznej w Katowicach  we współpracy z Polskim Towarzystwem Higieny Psychicznej.
 • Kontynuowanie spotkań z pedagogami szkolnymi – grupa wsparcia.
 • Spotkania z młodszymi nauczycielami – grupa wsparcia.

 

 

 

Opracował Zespół Pracowników Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej w Będzinie

 

 

 534 Liczba odwiedzin,  1 Dzisiaj