Procedura bezpieczeństwa dla PPPP w Będzinie na czas epidemii Covid 19:

(Ostatnia zmiana: 5 maja 2020)

1. Do czasu zakończenia stanu epidemii poradnia prowadzi tylko badania diagnostyczne niezbędne do wydania orzeczenia, opinii o potrzebie WWR, opinii w sprawie odroczenia od obowiązku szkolnego.

2. Poradnia prowadzi terapię, zajęcia WWR, porady i konsultacje w formie zdalnej. Nie wykonuje się przesiewowych badań słuchu i pełnych diagnoz logopedycznych (wymagających kontaktu bezpośredniego z ciałem pacjenta)

3. O konieczności przyjmowania klientów decyduje zespół diagnostów biorąc pod uwagę konieczność wykonania badań w kontakcie bezpośrednim.

4. Zobowiązuje się rodziców/ opiekunów do dostarczenia kserokopii posiadanej dokumentacji niezbędnej do wydania orzeczenia lub opinii przed rozpoczęciem badań.

5. Ksero dokumentacji dostarcza się do sekretariatu poradni po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym.

6. Dostarczona dokumentacja papierowa składana przez rodzica rejestrowana i analizowana jest w następnym dniu roboczym.

7. Do poradni przyjmowane są tylko dzieci zdrowe, bez jakichkolwiek oznak chorobowych, szczególnie kaszlu, kataru. Zaleca się zmierzenie dziecku temperatury przed przyjściem do poradni ( wieczorem w dniu poprzedzającym wizytę i rano, w dniu wizyty). Pracownik ma prawo odmówić diagnozowania dziecka chorego lub zakatarzonego, kichającego, kaszlącego (również z powodu alergii).

8. Rodzic wypełnia oświadczenie o braku kontaktu z osobą zarażoną w ostatnim czasie, oraz o niepodleganiu kwarantannie innych członków rodziny wspólnie z nim zamieszkujących.

9. Z poczekalni poradni usunięte są na cały okres epidemii wszystkie zabawki, książeczki, przybory do rysowania. Klienci poradni są umawiani na daną godzinę i zobowiązani są do ścisłego jej przestrzegania. Nie ma możliwości oczekiwania na badanie diagnostyczne w poczekalniach poradni.

10. Przed wizytą w poradni rodzic ma obowiązek zaopatrzenia siebie i dziecko w indywidualne środki ochrony osobistej: maseczkę osłaniającą nos i usta oraz rękawiczki.

11. Pracownicy poradni umawiający wizytę informują rodzica o tym, że brak rękawic dla dziecka lub niemożność prowadzenia w nich badań diagnostycznych będą skutkowały koniecznością dezynfekowania rąk dziecka na terenie poradni – poprzez umycie wodą z mydłem oraz odkażenie płynem dezynfekującym – ulotka płynu stosowanego w poradni znajduje się na tablicy ogłoszeń w poradni. Rodzic powinien przed wizytą w poradni zapoznać się z jego składem w celu uniknięcia ewentualnych alergii.

(„Do produkcji płynu do dezynfekcji rąk wykorzystywany jest etanol (70% składu), woda oraz alkohol izopropylowy, gliceryna i substancje zapachowe. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL) zezwolił ORLEN OIL na użycie do produkcji płynu do dezynfekcji rąk etanolu o jakości farmakopealnej, tj. nieposiadającego certyfikatu Europejskiej Agencji Chemikaliów ECHA. Spełnia on wymogi najwyższej jakości farmaceutyczno-kosmetycznej.” cyt.  www. orlen .pl ) 

12. Rodzic/ opiekun i dziecko przed wejściem na teren poradni dokonuje dezynfekcji rąk ( jeśli jest w rękawiczkach ochronnych, w których będzie przebywał to również rękawic)

13. Osoby wchodzące do poradni zobowiązuje się do noszenia maseczek, rękawiczek jednorazowych na terenie poradni – dotyczy rodzica/ opiekuna i dziecka powyżej 4 r.ż.

14. W celu ograniczenia ilości osób przebywających na terenie poradni jednemu dziecku może towarzyszyć tylko jedna osoba dorosła.

15. Zalecane jest (przy sprzyjających warunkach atmosferycznych), aby osoby oczekujące na starsze dzieci korzystały ze spaceru lub ławeczek na wolnym powietrzu – na terenie wokół poradni.

16. Osoby oczekujące w poczekalni są zobowiązane do przestrzegania zasady zachowania bezpiecznej odległości od siebie- 1,5 – 2metry.

17.W gabinetach diagnostycznych mogą znajdować się, oprócz pracownika, maksymalnie dwie osoby ( rodzic/opiekun- jeden dla danego dziecka i diagnozowane dziecko).

18.Gabinety zbyt małe, nie spełniające kryteriów zachowania bezpiecznych 2- metrowych odległości nie mogą być stosowane do badań diagnostycznych przez cały okres epidemii.

19. W każdej z siedzib wyznacza się jeden gabinet jako pomieszczenie – izolatka, na wypadek gdyby ktoś z pracowników lub klientów źle się poczuł (dalsze postępowanie zgodnie z wytycznymi GIS)

20. Dzieci umawiane na badania pedagogiczne/psychologiczne/logopedyczne przynoszą własne przybory piśmiennicze.

21.Po każdej wizycie należy wietrzyć pomieszczenie przez 15 minut, dokonać dezynfekcji blatu stolika, w miarę możliwości pomocy testowych, klamek.

22. Badania diagnostyczne należy umawiać z uwzględnieniem przerw na wietrzenie i dezynfekcję.

23.W poradni obowiązuje nowy harmonogram godzin pracy zapewniający, w miarę możliwości, pracę stacjonarną rotacyjną – w celu uniknięcia kumulacji osób przebywających w poradni.

24.Pracownicy przeprowadzający badania nie mogą przejawić oznak chorobowych.

25.Wszyscy pracownicy zobowiązani są do pomiaru temperatury rano, przed wyjściem do pracy. W razie wystąpienia zmiany temperatury należy natychmiast powiadomić dyrekcję poradni oraz pozostać w domu i wdrożyć procedury zalecane przez GIS.

26. Pracownik w trakcie badania ma być wyposażony w środki ochrony osobistej – maseczki jednorazowe i/lub przyłbice, które należy w trakcie dnia pracy dezynfekować, rękawiczki jednorazowe, zmieniane po każdym badaniu, lub płyn do dezynfekcji rąk – na biurku u każdego pracownika, fartuchy ochronne- w przypadkach tego wymagających.

27. Pracownicy obsługi dokonują dezynfekcji poradni: dezynfekowanie klamek, poręczy, kontaktów, kranów oraz stolików w poczekalni, biurek i lady w sekretariacie oraz blatów biurek w gabinetach środkami do tego celu przeznaczonymi. Dokonują częstej dezynfekcji toalet – płynami do dezynfekcji WC. Drzwi i podłogi poradni myte są środkami z odpowiednim detergentem.

Barbara Cebula
p.o. dyrektor PPPP w Będzinie

 783 Liczba odwiedzin,  2 Dzisiaj