PLACÓWKI POMOCOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z PROBLEMAMI ZDROWIA PSYCHICZNEGO

(Ostatnia zmiana: 21 września 2021)

 

ŚRODOWISKOWE CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Świadczenia zdrowotne udzielane są w ramach realizacji projektu: „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców Będzina, Dąbrowy Górniczej, Mysłowic i Sosnowca” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Oś Priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1 Innowacje Społeczne.

W związku z nowo powstałym Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży z siedzibą w Sosnowcu, przy ul. Piłsudskiego 9, informujemy o możliwości skorzystania z bezpłatnej pomocy psychologicznej dla uczniów Państwa szkoły, mieszkających na terenie miast: Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Będzin, Mysłowice.

Oferta jest bezpłatna, skierowana dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia oraz ich rodzin. Wizyta w naszym Centrum może odbyć się wyłącznie po uprzednim telefonicznym kontakcie z Infolinią, wykonanym przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka. Zapraszamy wszystkich, którzy potrzebują pomocy, wsparcia bądź konsultacji w obszarze zdrowia psychicznego.

Każdorazowo weryfikacji przyjęcia będą dokonywali: Infolinia i Zespół Pierwszego Kontaktu. Każdy potrzebujący może uzyskać u nas wsparcie w zakresie diagnozy, terapii bądź informacji na temat specjalistycznych placówek zajmujących się daną problematyką.

 Nasze działania nie są skierowane dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem (prowadzimy diagnozę nie terapię), uzależnieniem od substancji psychoaktywnych, demoralizacją i ciężkimi zaburzeniami zachowania.

Adres: 41-200 Sosnowiec, Piłsudskiego 9

Telefon infolinii: 532- 560- 020 lub 532- 560- 021

Godziny pracy Centrum: poniedziałek- piątek 8:00- 20:00

Podstawa prawna:

Art.26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej oraz art.146 ust.1, art.147-150, 151 ust. 1,2,4,5, art. 152,153 i 154 ust. 1-6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

FUNDACJA PRZYSTAŃ

Dąbrowa Górnicza 41-308,
ul. Piłsudskiego 92/170

32 264 60 03
+48 519 140 109
przystan.dg@gmail.com

Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży, NFZ

Terapia w Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży odbywa się bezpłatnie dla osób od 3 do 18 r.ż (w przypadku osób uczących się do 21 r.ż) – NIE JEST POTRZEBNE SKIEROWANIE !!!

W naszej Poradni Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży oferujemy pomoc w zakresie następujących trudności:

 • zaburzenia psychosomatyczne
 • zaburzenia nastroju jak depresja, stany lękowe, fobie
 • zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia i inne)
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia zachowania
 • zaburzenia psychotyczne
 • całościowe zaburzenia rozwojowe – autyzm, zespół Aspergera
 • zaburzenia rozwojowe umiejętności szkolnych (m.in. dysleksja)
 • ADHD i inne

Do Poradni może zgłosić się młodzież lub dzieci, którzy:

 • doświadczają trudności w kontaktach i porozumiewaniu się z rówieśnikami oraz osobami najbliższymi
 • mają trudności w realizacji obowiązku szkolnego
 • przeżywają trudności w odczuwaniu i poszukiwaniu tożsamości
 • często czują się samotni, smutni, przygnębieni
 • miewają nagłe i nieprzewidywalne zmiany nastroju
 • łatwo się denerwują, wybuchają złością
 • często czują się niepewnie, przeżywają lęk w trudnych sytuacjach
 • aktualnie przeżywają trudną sytuację w szkole, w domu
 • czują się nieszczęśliwi
 • I inne

Zapraszamy także rodziców i opiekunów, którzy:

 • doświadczają niepokoju związanego z rozwojem psychicznym ich dzieci
 • doświadczają trudności wychowawczych
 • chcą zasięgnąć opinii specjalistów w zakresie rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży, organizacji pomocy i leczenia w zakresie konkretnych zaburzeń psychicznych podejrzewają u dziecka występowanie zaburzeń psychicznych, nieprawidłowości rozwojowych lub zauważają niepokojące zachowania, niezrozumiałe emocje

W Poradni udzielamy pomocy w formie:

 • Diagnostyki psychologicznej:
  • oceniając poziom rozwoju i funkcjonowania dziecka w trzech sferach: intelektualnej, emocjonalnej i społecznej
  • oceniając rodzaj i zakres rozwojowych trudności psychologicznych
  • rozpoznając rodzaj zaburzeń psychicznych
 • Poradnictwa i konsultacji psychologicznych
 • Psychoterapii indywidualnej
 • Psychoterapii grupowej
 • Wizyt środowiskowych

W wypadku prowadzenia terapii z osobami nieletnimi prowadzimy współpracę z ośrodkami, szkołami, MOPS’em oraz innymi instytucjami, które mogą mieć wpływ na nieletniego oraz stanowią jego środowisko.

Poradnia Leczenia Uzależnień Dla Dzieci i Młodzieży Bezpłatna pomoc

Problem uzależnienia dostrzegany i diagnozowany jest u coraz młodszych dzieci. Dostępność substancji i czynności jeszcze bardziej przyśpiesza ten proces. W terapii uzależnionych dzieci wychodzimy z założenia, że niezbędna jest współpraca rodziców, dlatego poza indywidualnymi spotkaniami organizujemy grupy dla rodziców oraz spotkania rodzinne.

Z Poradni mogą skorzystać:

 • dzieci i młodzież eksperymentujące lub zagrożone uzależnieniem
 • dzieci i młodzież uzależniona od czynności (gry, komputer, pornografia) i substancji (alkohol, narkotyki, dopalacze, dezodoranty i inne środki odurzające)

Jak pomagamy?

 • Realizujemy program CANDIS – krótkoterminowej terapii uzależnienia o najwyższej dowiedzionej skuteczności.
 • Prowadzimy terapię indywidualną
 • Organizujemy grupę dla rodziców uzależnionych dzieci i młodzieży
 • Spotkania rodzinne

Realizujemy również spotkania edukacyjne dla społeczności lokalnej, dla przedstawicieli zawodów pomocowych:

 • Nowoczesne uzależnienia
 • Interwencja wobec osoby eksperymentującej
 • Najważniejsze elementy terapii dziecka uzależnionego
 • Rola rodzimy i wsparcia środowiskowego w terapii.

 1,408 Liczba odwiedzin,  1 Dzisiaj