Działalność Poradni

W jaki sposób służymy pomocą dzieciom, młodzieży, rodzicom i wychowawcom?

 • wspomagamy wszechstronny rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży,
 • wspomagamy rodziny oraz szkoły w ich funkcjach wychowawczych i edukacyjnych
 • prowadzimy terapię psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi,
 • prowadzimy edukację prozdrowotną wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • pomagamy rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów
 • pomagamy uczniom w dokonywaniu trafnego wyboru kierunku kształcenia i planowania kariery zawodowej
 • udzielamy pomocy specjalistycznej uczniom niewidomym i słabo widzącym, niesłyszącym i słabo słyszącym, z autyzmem i ich rodzicom

Jakie usługi proponujemy?

Poradnia prowadzi usługi w zakresie

 • diagnozy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej
 • doradztwa zawodowego
 • psychoprofilaktyki
 • psychoedukacji
 • terapii psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej
 • Badania psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne zakończone są wydaniem opinii, orzeczenia lub indywidualną pracą post-diagnostyczną.

Prowadzimy również w miarę możliwości kadrowych zajęcia grupowe.

 • W poradni działa Zespół Orzekający, rozpatrujący wnioski Rodziców dotyczące kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Co trzeba wiedzieć, aby skorzystać z usług poradni?

Zasady korzystania z usług Poradni:

 • przyjęcia realizowane są za zgodą Rodziców lub Prawnych Opiekunów
 • nie jest wymagane skierowanie od lekarza
 • wizyty należy uzgadniać osobiście w sekretariacie Poradni
 • obowiązuje rejonizacja: poradnia udziela pomocy dzieciom i młodzieży uczęszczającym do żłobków, przedszkoli i szkół mieszczących się na terenie Powiatu Będzińskiego, a także nie uczęszczającym do placówek oświatowych, a zamieszkałym w wyżej wymienionym rejonie,
 • w zakresie orzecznictwa dla dzieci i młodzieży z autyzmem, wadami słuchu i wzroku – również  z całego Powiatu Będzińskiego,
 • usługi są dobrowolne i bezpłatne.

Poradnia wydaje opinie i informacje w następujących sprawach:

 • odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego
 • objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu
 • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono  specyficzne trudności w uczeniu się
 • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych
 • zwolnienia ucznia  z nauki drugiego języka obcego
 • objęcie ucznia nauką w klasie terapeutycznej
 • zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki
 • objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole lub placówce
 • przyjęcia  ucznia gimnazjum do oddziału  przysposabiającego  do pracy

Orzeczenia w sprawach:

 • kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy; w tym o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim
 • nauczania indywidualnego dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły
 • indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dziecka, którego stan zdrowia znacznie utrudnia lub uniemożliwia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej
 • opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

W poradni prowadzone są również:

 • indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne
 • terapia logopedyczna
 • grupa wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnych
 • grupa wsparcia dla logopedów
 • grupa wsparcia dla rodziców.

 300 Liczba odwiedzin,  1 Dzisiaj