Działalność Poradni

(Ostatnia zmiana: 7 grudnia 2008)

 

W jaki sposób służymy pomocą dzieciom, młodzieży, rodzicom i wychowawcom?

 

 • wspomagamy wszechstronny rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży,
 • wspomagamy rodziny oraz szkoły w ich funkcjach wychowawczych i edukacyjnych
 • prowadzimy terapię psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi,
 • prowadzimy edukację prozdrowotną wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • pomagamy rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów
 • pomagamy uczniom w dokonywaniu trafnego wyboru kierunku kształcenia i planowania kariery zawodowej
 • udzielamy pomocy specjalistycznej uczniom niewidomym i słabo widzącym, niesłyszącym i słabo słyszącym, z autzmem i ich rodzicom

Jakie usługi proponujemy?

 

Poradnia prowadzi usługi w zakresie

 • diagnozy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej
 • doradztwa zawodowego
 • psychoprofilaktyki
 • psychoedukacji
 • terapii psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej

Badania psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne zakończone są wydaniem opinii, orzeczenia lub indywidualną pracą postdiagnostyczną.

Prowadzimy również w miarę możliwości kadrowych zajęcia grupowe.

W poradni działa Zespół Orzekający, rozpatrujący wnioski Rodziców dotyczące kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Powołany został także Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, ustalający kierunki, programy pracy z dziećmi od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, a także realizujący wczesne wspomaganie rozwoju dzieci oraz udzielający wsparcia rodzinie.

 

Co trzeba wiedzieć, aby skorzystać z usług poradni?

 

Zasady korzystania z usług Poradni:

 • przyjęcia realizowane są za zgodą Rodziców lub Prawnych Opiekunów
 • nie jest wymagane skierowanie od lekarza
 • wizyty należy uzgadniać telefonicznie lub osobiście w sekretariacie Poradni
 • obowiązuje rejonizacja:
  • poradnia udziela pomocy dzieciom i młodzieży uczęszczającym do żłobków, przedszkoli i szkół mieszczących się na terenie Będzina, Wojkowic, Sławkowa i Gminy Psary, a także nie uczęszczającym do placówek oświatowych, a zamieszkałym w wyżej wymienionym rejonie,
  • w zakresie orzecznictwa dla dzieci i młodzieży z autyzmem, wadami słuchu i wzroku z całego Powiatu Będzińskiego,
 • usługi są dobrowolne i bezpłatne.

Opinie w sprawach:

 

 • wcześniejszego podjęcia przez dziecko obowiązku szkolnego
 • odroczenia od obowiązku szkolnego
 • pozostawienia ucznia I-III klasy szkoły podstawowej na drugi rok w tej samej klasie
 • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych, u którego stwierdzono nieprawidłowości rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się
 • zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksja z nauki drugiego języka obcego
 • możliwości realizowania przez ucznia indywidualnego toku nauki
 • skierowania ucznia gimnazjum do szkoły przysposabiającej do pracy
 • przyjęcia ucznia gimnazjum z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej
 • przystąpienia ucznia z zaburzeniami rozwojowymi lub ze specjalnymi trudnościami w uczeniu się do sprawdzianu, egzaminu w formie i w warunkach dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych badanego
 • innych, na wniosek rodziców

Orzeczenia w sprawach:

 • kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy; w tym o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim
 • nauczania indywidualnego dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły
 • opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole

 654 Liczba odwiedzin,  1 Dzisiaj