Procedura postępowania przeciwepidemicznego dla klientów poradni

(Ostatnia zmiana: 1 września 2020)

1.Kontakt klientów z Poradnią jest możliwy w sposób zdalny, tj. poprzez kontakt telefoniczny i mailowy oraz bezpośredni, po telefonicznym umówieniu terminu wizyty.
2. W kontakcie bezpośrednim – po umówieniu telefonicznym godziny przyjścia obowiązuje zachowanie reżimu sanitarnego (pełna osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk, własne przybory do pisania, zachowanie dystansu między osobami min. 2 metry)
3. Składanie dokumentów w Poradni jest możliwe również poprzez:
-przesłanie pocztą,
– umieszczenie dokumentów w urnie, znajdującej się przy wejściu do Poradni,
– pocztą mailową,
– przez platformę ePUAP
4. Opinie i orzeczenia wydawane przez Poradnię są przekazywane wnioskodawcy w kontakcie bezpośrednim z zachowaniem ww. zasad ochrony osobistej, na wskazany przez niego adres ePUAP (lub mailowy – w wersji zakodowanej), a wyłącznie w szczególnych sytuacjach, przesyłane pocztą tradycyjną.
5. Wszystkie wyznaczone terminy wizyt w Poradni ustalane są telefonicznie i wymagają ścisłego dostosowania się do umówionej godziny (możliwe jest przyjście max. 10 minut przed badaniem)
6. Wizyta klienta w Poradni możliwa jest pod warunkiem gdy:
-dziecko i opiekun są zdrowi i nie wykazują objawów chorobowych,
-dziecko/opiekun nie przebywali w ciągu ostatnich 2 tygodni za granicą,
-nikt z domowników nie jest objęty kwarantanną,
-nikt z domowników nie choruje na COVID-19, w ciągu ostatnich 2 tygodni -nikt z domowników nie miał kontaktu z osobą zarażoną.
7. Informacje zawarte w punkcie powyższym rodzic/opiekun potwierdza wypełniając w dniu wizyty w poradni Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej procedury.
8. Klienci Poradni zobowiązani są do przestrzegania zasad związanych z reżimem sanitarnym, m.in.:
-z dzieckiem może przyjść tylko jeden opiekun,
-nie przyprowadza się rodzeństwa badanego dziecka,
-dziecko powyżej 4 roku życia i opiekun mają założone na twarz maseczki ochronne, które osłaniają szczelnie nos i usta ( nie dotyczy osoby , która z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim, osób, które z powodu niepełnosprawności mają problemy w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust)
9. ww. środki ochrony osobistej rodzic/opiekun dziecka i dziecko zobowiązane jest nosić podczas całej wizyty w poradni, szczególnie podczas przebywania w pomieszczeniach wspólnych (korytarze, łazienka, sekretariat).
10. na czas badań diagnostycznych można zaopatrzyć dziecko w przyłbicę,
po wejściu do budynku Poradni dziecko i opiekun dokonują dezynfekcji rąk,
11. w razie wątpliwości dotyczących stanu zdrowia dziecka opiekun wyraża zgodę na dokonanie pomiaru temperatury swojego ciała i ciała dziecka,
12. opiekun wyposażony jest w swój długopis,
dziecko wyposażone jest w długopis i ołówek, a w przypadku dziecka w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym również w kredki,
13. rodzice przyprowadzają dziecko na ściśle umówioną godzinę i na korytarzu starają się nie korzystać z miejsc siedzących (z których większość została wyeliminowana, celem zachowania odległości m.in. 2 metry między osobami)
14. W przypadku pozostawienia dzieci na terenie poradni ( np. zajęcia grupowe lub badania diagnostyczne młodzieży) należy udostępnić kontakt telefoniczny z rodzicami, w celu szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia,
15. Przed wizytą w Poradni rodzic przeprowadza spokojną rozmowę z dzieckiem na poziomie dostosowanym do jego wieku i możliwości umysłowych – zapoznaje z celem wizyty, jej przebiegiem (rozmowa ze specjalistą poradni, odpowiadanie na pytania, rysowanie, wykonywanie testów), koniecznością przestrzegania procedur bezpieczeństwa, w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia COVID-19.
16. Celem uniknięcia równoczesnego przebywania klientów przed sekretariatem Poradni, opiekun zobowiązany jest do stawienia się do Poradni na wyznaczoną godzinę, nie tylko na badania diagnostyczne, ale również po odbiór dokumentów lub w celu złożenia wniosków .
17. W sekretariacie może być obsługiwana tylko jedna osoba; osoby czekające przed drzwiami zobowiązane są do zachowania odstępu 2 metry
18. Dokumenty złożone przez rodzica osobiście podlegają 24-godzinnej kwarantannie, dlatego wszelkie wątpliwości dotyczące prawidłowości ich wypełnienia należy zgłosić wcześniej osobie badającej.
19. Jeżeli w ciągu tygodnia od wizyty w Poradni u dziecka lub opiekuna stwierdzi się występowanie COVID-19, opiekun jest zobowiązany powiadomić o tym personel Poradni.

 627 Liczba odwiedzin,  2 Dzisiaj