Zaloguj

BIP

Przydatne telefony

Lista telefonów polecanych placówek. Czytaj więcej »

Dokumenty do pobrania

Zbiór wniosków, podań, zaświadczeń, dokumenty statutowe poradni Czytaj więcej »

Wizja i misja Poradni

PDFDrukujEmail


Add this to your website

STRATEGIA ROZWOJU

PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W BĘDZINIE

W LATACH 2007-2011

 

 

 

 

MISJA PORADNI:

 

Jesteśmy zespołem psychologów, pedagogów i logopedów stawiających sobie wysokie wymagania i na ich miarę przyczyniającym się do realizacji celów i zadań poradni. Świadczymy pomoc psychologiczno-pedagogiczno-logopedyczną w oparciu o wartości humanistyczne wskazujące na godność i niepowtarzalność każdej osoby.

 

 

WIZJA PORADNI – NASZA PORADNIA W 2009 ROKU:

 

Udzielamy najwyższej jakości pomocy psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej dzieciom i młodzieży, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz rodzicom i nauczycielom pomocy pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. Wspomagamy rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny dzieci i młodzieży, tak by mogły pokonać ograniczenia i bariery wewnętrzne stanowiące przeszkody w harmonijnym rozwoju osobowości i prawidłowym funkcjonowaniu w świecie zewnętrznym.

Wspieramy rodziców i nauczycieli w tworzeniu optymalnych warunków zapewniających wszechstronny rozwój dziecka w środowisku rodzinnym, instytucjonalnym i szerszym środowisku społecznym, a także kierowaniu  środowiska wychowawczego i pokonywaniu barier w trudnej sztuce jaką jest wychowanie.

Poradnia ściśle współpracuje z rodzicami, placówkami oświatowymi i innymi na rzecz dziecka i jego rodziny, a także organizacjami pozarządowymi.

Kadra pedagogiczna ustawicznie doskonali posiadane umiejętności i kwalifikacje zawodowe celem zwiększenia profesjonalizmu w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Poradnia posiada specjalistów w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą niedowidzącą, niedosłyszącą, z autyzmem oraz w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, doradztwa zawodowego i terapii rodzinnej.

 

 

I Strategia pomocy małemu dziecku i jego rodzinie

 

Podstawowy cel: psychoprofilaktyka zakłóceń i zaburzeń rozwojowych dzieci oraz wsparcie rodziców w tym procesie.

 

Realizacja strategii poprzez

 

 • badania diagnostyczne dzieci o nieharmonijnym, zakłóconym rozwoju psychoruchowym oraz dzieci z niepełnosprawnością,
 • wydawanie opinii na wniosek rodziców, w tym opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • realizację wczesnego wspomagania obejmującego dzieci z niepełnosprawnością oraz pracę psychoedukacyjną z ich rodzicami,
 • monitorowanie realizacji wczesnego wspomagania,
 • organizację zajęć profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci z zakłóceniami w rozwoju osobniczym (między innymi w sferze emocjonalno-spoołecznej,
 • organizację zajęć dla rodziców doskonalących ich umiejętności wychowawcze,
 • prowadzenie warsztatów szkoleniowych i konsultacji dla opiekunów żłobków i nauczycieli przedszkoli.

 

 

II Strategia pomocy psychologiczno-pedagogicznej dziecku w wieku szkolnym i jego rodzicom.

 

Cele:

 

 • diagnozowanie potencjalnych możliwości uczniów oraz przyczyn trudności dydaktycznych i wychowawczych,
 • zapobieganie i udzielanie pomocy uczniom przejawiającym trudności wychowawcze,
 • przeciwdziałanie i przezwyciężanie trudności szkolnych,
 • udzielanie wsparcia rodzicom i nauczycielom.

 

 Realizacja strategii poprzez:

 

 • prowadzenie interdyscyplinarnej diagnozy,
 • opiniowanie i orzekanie o różnych formach pomocy uczniom określonych w rozporządzeniach ministerialnych,
 • orzecznictwo i pomoc uczniom z wadami wzroku, słuchu i autyzmu z terenu Powiatu Będzińskiego,
 • działalność postdiagnostyczną:
 • zajęcia integracyjne i psychoedukacyjne z całymi klasami,
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów ze specjalistycznymi trudnościami w nauce,
 • zajęcia terapeutyczno-edukacyjne dla uczniów z normą intelektualną a o zakłóconym rozwoju emocjonalno-społecznym
 • warsztaty psychoedukacyjne dla młodzieży w zakresie radzenia sobie z problemami emocjonalnymi i sytuacjami kryzysowymi,
 • zorganizowanie klubu psychologicznego dla młodzieży zainteresowanej rozwojem osobistym, w tym dla młodzieży uzdolnionej,
 • utworzenie Punktu Interwencyjnego w Poradni dla młodzieży z problemem suicydalnym,
 • realizacja zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców i nauczycieli,
 • udzielanie pomocy psychologicznej rodzinie, terapia rodzinna,
 • prowadzenie grupy wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnych oraz uczestniczenie w zespołach wychowawczych/resocjalizacyjnych,
 • przekazywanie wiedzy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej (prelekcje, dyżury konsultacyjne).

 

Potrzeby:

 

 • zwiększenie kadry pedagogicznej o 6 etatów (4 psychologów-terapeutów i 2 pedagogów)
 • poszerzenie bazy lokalowej o 4 pomieszczenia.

 

 

III Strategia pomocy w zakresie poradnictwa zawodowego

 

Cel: pomoc w planowaniu kariery zawodowej, wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia.

 

Realizacja strategii poprzez:

 

 • diagnozowanie psychologicznych aspektów osobowości, zainteresowań i preferencji zawodowych,
 • prowadzenie zajęć zawodoznawczych na terenie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
 • udzielanie porad zawodowych,
 • organizowanie spotkań dla uczniów i ich rodziców mających rozbieżne stanowiska co do wyboru zawodu lub kierunku kształcenia.

 

Potrzeby: zainstalowanie stałego łącza internetowego ułatwiającego aktualizację danych niezbędnych do prowadzenia porad zawodowych.

Konieczne jest, aby minimum jeden pracownik zdobył kwalifikacje w zakresie doradztwa zawodowego.

 

 

SŁABE STRONY PORADNI

 

 • Mała ilość etatów pedagogicznych )aktualnie 14 – a rejon działania obejmuje Będzin, Wojkowice, Gminę Psary, Sławków, a w zakresie pomocy dzieciom z wadami słuchu i autyzmem – rejon całego Powiatu Będzińskiego).
Dla realizacji przedstawionej wyżej strategii I, II, i III należałoby zwiększyć zatrudnienie 0 9 etatów.
 • Bardzo trudne warunki lokalowe:
5 gabinetów i 2 sale do zajęć grupowych (ogółem 7 pomieszczeń). Celowym byłoby zwiększenie bazy lokalowej o 8 pomieszczeń więcej.

 

 

SZANSE PORADNI

 

 

 • Możliwość popularyzowania osiągnięć poradni w zakresie Autorskiego Programu Psychoprofilaktyki Rozwoju i Edukacji (konferencje i wydanie publikacji).
 • Nawiązanie współpracy z uczelniami wyższymi celem prowadzenia zajęć dla studentów psychologii i pedagogiki z wykorzystaniem, istniejącej, szyby jednostronnego przenikania, kamery cyfrowej, itp.

 

 

 

ZAGROŻENIA PORADNI

 

 • Przejście na emeryturę w jednym czasie 7 osób – wykwalifikowanych specjalistów.
 

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

BIP

BIP biuletyn informacji publicznej

Statystyki


Odsłon dzisiaj:101
Odsłon wczoraj:137
Odsłon w miesiącu:2983
Odsłon wszystkich:150967
Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości 
PPP na Facebooku
PPP Aktualności RSS